MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВ БОЯРЫШНИКА ИЗ ДИКОЙ ФЛОРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА

  Səhifələr 27-34

  У.М.АГАМИРОВ

 2. ОПЫТЫ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТРАНИКОВ ИЗ ФЛОРЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА

  Səhifələr 5-26

  У.М.АГАМИРОВ

 3. СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВ БОЯРЫШНИКА ИЗ ДИКОЙ ФЛОРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА

  Səhifələr 27-34

  К.М.КУЛИЕВ

 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ И РЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ АВСТРАЛИЙСКОЙ АКАЦИИ В АЗЕРБАЙДШАНЕ

  Səhifələr 35-50

  А.Р.АЛИЕВ

 5. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ЛЕТНИМИ ЧЕРЕНКАМИ

  Səhifələr 51-65

  Ф.М.МАМЕДОВ

 6. М.Р.КУРБАНОВ

  Səhifələr 66-71

  ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И ГЛОДОНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЯСЕНЕЙ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА

 7. АЗƏРБАJҸАН ШƏРАИТИНДƏ БƏЗИ САРМАШАН БИТКИЛƏРИН БОJ BƏ ИНКИШАФЫ

  Səhifələr 72-89

  Т.X.КАЗЫМОВА

 8. РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ У ВИДОВ СОСНЫ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА

  Səhifələr 97-103

  М.И.АГАМИРОВА

 9. CОСТОЯНИЕ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КУРОРТОВ АПШЕРОНА

  Səhifələr 104-111

  У.М.АГАМИРОВ,Ф.М.МАМЕДОВ

 10. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГАЗОННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХИХ СУБТРОПИКАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

  Səhifələr 112-121

  Ш.Г.БАБАЕВ

 11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ В КУЛЬТУРЕ НА АПШЕРОНЕ НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

  Səhifələr 122-136

  А.М.САДЫХОВ

 12. МЕЗЕМБРИАНТЕМУМЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ АПШЕРОНА

  Səhifələr 137-141

  А.А.БАЙРАМОВ

 13. ОПЫТЫ ТРАНШЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ АЛОЭ ДРЕВОВИВОДНОГО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

  Səhifələr 142-155

  М.А.РАГИМОВ

 14. АЗƏРБАJҸАНЫН НАНƏ-JАРПЫЗ НӨВЛƏРИНИН ЧИЧƏKЛƏНМƏ БИОЛОҜИJАСЫНА ДАИР

  Səhifələr 156-165

  Р.И.БАБАJЕВ, М.Ə.РƏХИМОВ

 15. ЗОЛАГЛЫ ƏЗВАJ (Aloe delaettii) БИТКИСИНИНИН ЧОХАЛДЫЛМАСЫ ТƏҸРУБƏЛƏРИ

  Səhifələr 166-171

  М.Ə.РƏXИМОВ, В.ГАСЫМХАНЛЫ

 16. ГАРҒЫНЫН ҜӨВДӘ ГӘЛӘМЛӘРИ ИЛӘ ЧОХАЛДЫЛМАСЫ ТӘҸРУБӘЛӘРИНИН ЈЕКУНЛАРЫ

  Səhifələr 172-179

  Н.Б.БАБАЈЕВ

 17. ДИНАМИКА РОСТА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МАРЕНЫ ГРУЗИНСКОЙ

  Səhifələr 180-184

  А.Ф.ПИСКУНОВ и М.А.РАГИМОВ