MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. AZƏRBAYCANIN ŞƏHƏR VƏ DİGƏR YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN YAŞILLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI

  Səhifələr 5-12

  U.M.AĞAMİROV

 2. BAKI NƏBATAT BAĞINDA BƏZİ SİDR NÖVLƏRİNİN İNTRODUKSİYASI VƏ SINAQDAN KEÇİRİLMƏSİ

  Səhifələr 13-17

  T.A.MEHDİYEV

 3. DEKORATİV AĞAC BİTKİLƏRİNİN ABŞERONDA İNTRODUKSİYA EDİLMƏSİNİN QISA TARİXİ

  Səhifələr 18-21

  U.M.AĞAMİROV,M.R.QURBANOV

 4. QOBUSTANDAKI TARİXİ-BƏDİİ QORUĞUN YAŞILLAŞDIRILMASI

  Səhifələr 22-26

  A.R.ƏLİYEV

 5. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ YAPON KRİPTOMERİYASI TOXUMLARININ CÜCƏRMƏ FAİZİ VƏ CÜCƏRTİLƏRİN İNKİŞAFININ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 27-30

  M.İ.AĞAMİROV

 6. BÖYÜTMƏ RENTGENOQRAFİYA METODU VƏ ONUN MEŞƏ-TOXUMÇULUQ STANSİYALARININ İŞ TƏCRÜBƏSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNMASI

  Səhifələr 31-41

  M.R.QURBANOV,İ.P.STEPANOVA,Z.Y.SƏLİMOVA

 7. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИРЮЧИНЫ, ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ НА АПШЕРОНЕ

  Səhifələr 42-45

  None

 8. ADİ MƏRSİN-ABŞERONUN BƏZƏK BAĞÇILIĞINDA İSTİFADƏ ÜÇÜN PERSPEKTİVLİ BİTKİDİR

  Səhifələr 46-50

  F.M.MƏMMƏDOV

 9. BƏZİ ARDIC NÖVLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ QƏLƏMLƏ ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 51-53

  X.B.HƏSƏNOVA,U.M.AĞAMİROV

 10. QAFQAZ VƏLƏSİNİN (CARPINUS CAUCASICA A. GROSSH) ABŞERONDA BECƏRİLMƏSİNƏ DAİR

  Səhifələr 54-59

  Ə.M.MƏSİYEV

 11. NAXÇIVAN MSSR-DƏ BİTƏN YUNAN QOZUNUN BƏZİ QİYMƏTLİ FORMALARI

  Səhifələr 60-62

  H.A.HƏZƏROV

 12. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ADİ FINDIĞIN İNTRODUKSİYASI

  Səhifələr 63-66

  T.Q.KAZIMOVA

 13. OPUNSİYA QƏLƏMLƏRİNƏ STİMULYATORUN TƏSİRİ

  Səhifələr 67-69

  Ş.R.BABAYEVA

 14. YABANI FLORAMIZDA OLAN ÇƏTİRİ QIZILÇƏTİRİN (CENTAURIUM UMBELLATUM ZILIB.) ÇİÇƏKÇİLİKDƏ İSTİFADƏSİ

  Səhifələr 70-74

  Q.F.AXUNDOV,N.B.BABAYEV

 15. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ SÜPÜRGƏVARİ FLOKSUN VEGETATİV ÇOXALMASI

  Səhifələr 75-78

  A.M.SADIXOV

 16. YABANI ÇOXİLLİK BƏZƏK OT BİTKİLƏRİNİN TƏBİİ ŞƏRAİTDƏN TOPLANMASI VƏ ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ƏKİLMƏSİ TƏCRÜBƏLƏRİ

  Səhifələr 79-84

  O.V.İBADLI

 17. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ SÜNBÜLÇİÇƏYİ VƏ QARĞASOĞANININ YENİ SORTLARININ İNTRODUKSİYASI

  Səhifələr 85-88

  R.A.BABAYEVA,B.V.QOLNIYEVA

 18. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ SOĞANGÜLÜNÜN QƏLƏMLƏ ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 89-92

  A.G.MUSTAFAYEVA

 19. ALOYE-VERANIN ÇİÇƏKLƏMƏSİ HAQDA

  Səhifələr 93-97

  V.A.QASIMXANLI,M.Ə.RƏHİMOV

 20. OLEANDR EFİR YAĞI ALMAQ ÜÇÜN QİYMƏTLİ BİTKİDİR

  Səhifələr 98-103

  E.R.ƏHMƏDOVA

 21. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ LİMONLU SORQONUN İNTRODUKSİYA TƏCRÜBƏLƏRİ

  Səhifələr 104-107

  M.A.RƏHİMOV,R.İ.BABAYEV,F.Y.QASIMOV

 22. AZƏRBAYCAN SSR BOTANİKA BAĞI ƏRAZİSİNİN TORPAQLARI

  Səhifələr 108-114

  M.Ə.SALAYEV,V.H.HƏSƏNOV,Ç.M.CƏFƏROVA