MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. AMEA-NIN MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞI 70 İLDƏ

  Səhifələr 3-13

  O.V.İBADLI,Ü.M.AĞAMİROV,N.B.HÜSEYNOVA

 2. AZƏRBAYCANDA AĞAC VƏ KOL BİTKİLƏRİNİN İNTRODUKSİYASININ NƏTİCƏLƏRİ

  Səhifələr 14-26

  Ü.M.AĞAMİROV

 3. ŞAMAXI, AĞSU VƏ QOBUSTAN RAYONLARININ NADİR VƏ NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN GEOFİTLƏRİ

  Səhifələr 27-30

  C.Ə.ƏLİYEV,O.V.İBADLI,V.M.ALOSMANOVA

 4. GEOFİTLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ İSTİFADƏ OLUNMASININ TARİXİNƏ DAİR

  Səhifələr 31-47

  O.V.İBADLI,N.B.HÜSEYNOVA

 5. NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN DAĞLALƏSİ (TULİPA L.) VƏ SÜSƏN (İRİS L.) CİNSLƏRİNİN BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİNİNÜYRƏNİLMƏSİ, İNTRODUKSİYASI VƏ QORUNMASI

  Səhifələr 48-53

  O.V.İBADLI,L.K.DADAŞOVA

 6. AZƏRBAYCANDA SAQQIZ AĞACININ AREALI VƏ ONUN QORUNMASI

  Səhifələr 54-62

  Ş.Q.HÜSEYNOV

 7. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ GÖZƏLÇİÇƏKLİ VƏ GÖZƏLMEYVƏLİ KOLLARIN TOXUMLA ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 63-67

  E.P.SƏFƏROVA

 8. ABŞERONUN YAŞILLAŞDIRILMASI ÜÇÜN PERSPEKTİVLİ PALID NÖVLƏRİ

  Səhifələr 68-75

  Ü.M.AĞAMİROV,S.Q.QARAYEV

 9. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İRQA VƏ YA QARACA MEYVƏ (AMELANCРİER MEDİK.) NÖVLƏRİNİN TOXUM VƏ VEGETATİV ÇOXALMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 76-83

  C.N.NƏCƏFOVA

 10. AZƏRBAYCANDA G.GLABRA.L.-TÜKSÜZ BİYAN NÖVÜNÜN NÖVDAXİLİ FORMALARININ İRSİLİYİ

  Səhifələr 84-93

  C.D.MİRZƏLİYEV

 11. NAXÇIVAN MR-NIN BƏZİ SOĞAN NÖVLƏRİ VƏ ONLARIN ABŞERONDA İNTRODUKSİYA TƏCRÜBƏLƏRİ

  Səhifələr 94-100

  O.V.İBADLI,S.Q.QULİYEVA

 12. TEXNOGEN-ÇİRKLƏNMƏ ŞƏRAİTİNDƏ ÇILPAQTOXUMLU BİTKİLƏRİN TOZBURAXMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 101-110

  R.A.HƏSƏNOVA

 13. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ AĞCAQAYIN VƏ TOZAĞACI NÖVLƏRİNİN PERSPEKTİVLİYİ VƏ YAŞILLAŞDIRMADA ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr 111-114

  E.Y.ƏLİYEV

 14. MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ QIZIL GÜL KOLLEKSİYASI

  Səhifələr 115-125

  A.T.İSGƏNDƏROV

 15. ABŞERONDA OLEANDRIN FORMA MÜXTƏLİFLİYİ VƏ ONUN YAŞILLAŞDIRMADA ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr 126-130

  V.S.FƏRZƏLİYEV

 16. AZƏRBAYCANDA G.GLABRA NÖVÜNÜN NÖVDAXİLİ DƏYİŞKƏNLİKLƏRİ

  Səhifələr 131-141

  C.D.MİRZƏLİYEV

 17. MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA TROPİK VƏ SUBTROPİK BİTKİLƏRİN KOLLEKSİYA FONDU

  Səhifələr 142-148

  Ş.N.QASIMOV

 18. QARABAĞ-MİL ZONASI ŞƏRAİTİNDƏ YAYILMIŞ BƏZİ YERLİ SÜFRƏ ÜZÜM SORTLARININ BİOMORFOLOJİ VƏ TEXNOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 149-157

  V.S.SƏLİMOV,S.Q.QARAYEV

 19. DƏMİRAĞACI VƏ DƏMİRAĞACI MEŞƏLİYİ (PARROTİA PERSİCA,PARROTİUM)

  Səhifələr 158-163

  H.M.SƏFƏROV,V.S.FƏRZƏLİYEV

 20. MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA YAYILMIŞ BƏZİ ZİYANVERİCİLƏR VƏ ONLARIN PARAZİTOİDLƏRİNƏ DAİR

  Səhifələr 164-170

  V.S.FƏRZƏLİYEV,Ş.M.MƏHƏRRƏMOVA

 21. ACARISTAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA ÇAYÇILIQ SAHƏSİNİN VƏZİYYƏTİ VƏ ONUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

  Səhifələr 171-177

  R.CABNİDZE,V.QOQUADZE,Z.CABNİDZE

 22. MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ PAPAQLI GÖBƏLƏKLƏRİ

  Səhifələr 178-180

  A.S.SADIQOV