MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. MUĞLA ƏRAZİSİNİN ENDEMİK GEOFİT BİTKİ NÖVLƏRİ

  Səhifələr 21-37

  ÖMER VAROL,ÜZEYİR AĞAMİROV,RAMAZAN MƏMMƏDOV,ERGÜN KAYA

 2. ABŞERONDA BECƏRİLƏN PERU YERGİLƏSİNİN MORFOLOJİ VƏ ANATOMİK QURULUŞUNUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 38-47

  A.Ə.BAYRAMOV

 3. AZƏRBAYCAN MEA MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞI TORPAQLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ DİAQNOSTİKASI

  Səhifələr 48-66

  M.P.BABAYEV,V.H.HƏSƏNOV,O.V.İBADLI,Ç.S.QƏLƏNDƏROV,R.H.ASLANOVA,N.B.HÜSEYNOVA,Ş.M.ƏLİYEVA,A.M.HÜSEYNOVA

 4. ROSA FOETİDA HERRM. VƏ ROSA BİCOLOR JAGG. QIZILGÜL NÖVLƏRİNİN MƏNŞƏYİ İLƏ BAĞLI TƏNQİDİ QEYDLƏR

  Səhifələr 67-82

  A.T.İSGƏNDƏROV

 5. ŞAMAXI, AĞSU VƏ QOBUSTAN RAYONLARININ ƏRAZİSİNDƏ YAYILMIŞ BƏZİ GEOFİT BİTKİ NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

  Səhifələr 83-91

  O.V.İBADLI,V.M.ALOSMANOVA

 6. AZƏRBAYCAN FLORASINDAN ADİ HEYVA NÖVÜNÜN (CUDONİA OBLONGA MİLL.) ABŞERONDA BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 92-98

  C.D.MİRZƏLİYEV

 7. BİTKİ TULLANTILARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN KOMPLEKS METODU

  Səhifələr 99-112

  QƏHRƏMANOVA F.X.,QASIMOV Ş.N.,MURADOV P.Z.,AMEA-NIN MİKROBİOLOGİYA İNSTİTUTU

 8. AZƏRBAYCANIN NADİR DAĞLALƏSİ VƏ SÜSƏN NÖVLƏRİNİN TƏBİİ FİTOSENOZLARDA ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ QORUNMASININ PERSPEKTİVLİYİ

  Səhifələr 113-121

  L.K.DADAŞOVA,O.V.İBADLI

 9. AZƏRBAYCAN FLORASINDAN SÖYÜDYARPAQ ARMUDUN (PYRUS SALICIFOLIA PALL.) ABŞERONDA BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 122-127

  C.D.MİRZƏLİYEV

 10. ADİ MƏRSİNİN (MYRTUS COMMUNIS L.) BECƏRİLMƏ TƏCRÜBƏSİ VƏ FAYDALI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 128-133

  SƏFƏROVA E.P.,ZEYNALOVA S.A.

 11. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ İRQA (AMELANCHIER MEDIK.) NÖVLƏRİNİN BOTANİKİ XARAKTERİSTİKASI

  Səhifələr 134-148

  C.N.NƏCƏFOVA

 12. TEXNOGEN-ÇİRKLƏNMƏ ŞƏRAİTİNDƏ YAŞIL GÖYRÜŞÜN ÇİÇƏKLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 149-155

  R.A.HƏSƏNOVA

 13. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ AĞCAQAYIN NÖVLƏRİNİN ÇİÇƏKLƏMƏ VƏ MEYVƏVERMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 156-160

  E.Y.ƏLİYEV

 14. ŞAMAXI ELMİ-DAYAQ MƏNTƏQƏSİNDƏ TERRASLARDA YENİ BADAM ÇEŞİDLƏRİNİN BECƏRİLMƏSİ

  Səhifələr 161-169

  O.V.İBADLI,Ş.Q.HÜSEYNOV,N.B.HÜSEYNOVA

 15. ABŞERONA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ NÖVLƏRİN TOXUMLA ÇOXALDILMASI ÜSULLARI

  Səhifələr 170-181

  V.S.FƏRZƏLİYEV

 16. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ LİAN NÖVLƏRİNİN BECƏRİLMƏSİ VƏ İSTİFADƏ QAYDALARI

  Səhifələr 182-192

  A.D.MEHRALİYEV

 17. EROZİYAYA UĞRAMIŞ DAĞ YAMACLARINDA QOZMEYVƏLİLƏRİN TƏTBİQİ VƏ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

  Səhifələr 193-198

  Ş.Q.HÜSEYNOV,E.P.SƏFƏROVA,Z.B.İSLAMOVA

 18. ABŞERONDA YAPON ƏZGİLİNİN MÖVSUM RİTMİNİN İNKİŞAFI

  Səhifələr 199-205

  G.İ.RZAYEVA