MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ GEOFİTLƏRİN TOXUM MƏHSULDARLIĞI VƏ TOXUMDAN ÖZ-ÖZÜNƏ BƏRPASI

  Səhifələr 3-16

  O.V.İBADLI

 2. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ BƏZİ YENİ DEKORATİV BİTKİLƏRİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ BECƏRİLMƏSİ

  Səhifələr 17-28

  A. Bayramov, Ş.Qasımov, Z. İslamova

 3. LƏNKƏRAN - LERİK ZONASINDA YAYILMIŞ GEOFİTLƏRİN TAKSONOMİK TƏRKİBİ

  Səhifələr 29-45

  R.A.Səlimov, O.V.İbadlı

 4. AZƏRBAYCANIN QOCAMAN ÇİNAR ABİDƏLƏRİ

  Səhifələr 53-60

  Ş.Q.HÜSEYNOV, O.V.İBADLI, N.B.HÜSEYNOVA, Z.B.İSLAMOVA

 5. TÜRKĠYE FLORASINDA (SOF DAĞI ) YAYILIġ GÖSTEREN ENDEMĠK BĠTKĠLER VE YENĠ IUCN TEHLĠKE KATEGORĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

  Səhifələr 61-74

  E.Isgender, E.Özüslu, M.Özaslan, O.Ibadlı

 6. AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA BƏRPA EDĠLMİŞ ÇİÇƏK BİTKİLƏRİNİN İLKİN NƏTİCƏLƏRİ

  Səhifələr 75-83

  A. T. Ġsgəndərov, V.Ə.Məlikova, A.M.Hüseynova, R.Ə.Əliyev

 7. KARLİK QIZILGÜLLƏR VƏ ONLARIN ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 84-90

  A.T.Ġsgəndərov

 8. BOYAQ ZƏFƏRANININ (Carthamus tinctorius L.) AZƏRBAYCANDA BECƏRĠLMƏ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ VƏ ĠQTĠSADĠ SƏMƏRƏLĠLĠYĠ

  Səhifələr 91-102

  C.D. Mirzəliyev

 9. BAZI ANTEPFISTIĞI (PİSTACİA L.) ANAÇLARINDA KÖK GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE)

  Səhifələr 104-123

  GÖKÇEK Ö.,* ZEYNALOV Y., YAYLA F.,* ÇETĠNKAYA H.,* ĠBADLI O., KASIMOV ġ., HÜSEYNOVA N.

 10. BAZI BADEM (AMYGDALUS L:) TÜRLERĠNĠN GAZĠANTEP BOTANĠK BAHÇESĠNE ĠNTRADUKSĠYONU

  Səhifələr 124-129

  Zeynalov Y.,* Özaslan M.,* Yayla F.,* Gökçek Ö.,* , Fırat S.,* Ġbadlı O., Kasımov ġ.

 11. ADI MƏRSININ (MYRTUS COMMUNIS L.) ABġERON ġƏRAITINDƏ KÖK SISTEMININ INKIġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ

  Səhifələr 130-133

  SƏFƏROVA E.P.

 12. ABġERON ġƏRAĠTĠNDƏ QIZILAĞACYARPAQ IRQADAN (AMELANCHIER ALNIFOLIA NUTT.) CALAQALTI KIMI ISTIFADƏ ETMƏK ÜÇÜN SINAQ TƏCRÜBƏLƏRI

  Səhifələr 134-137

  C.N.NƏCƏFOVA

 13. Kağız ağacının (Broussonetia papyrifera) Mərdəkan dendrarisində introduksiyası

  Səhifələr 138-146

  T.S.Məmmədov, Z.H. Abbasova

 14. ŞAMAXI, QUSAR VƏ ABŞERON RAYONLARINDA BƏZİ SÜSƏN VƏ DAĞLALƏSİ NÖVLƏRƏNƏN İNTRODUKSİYASI

  Səhifələr 147-153

  L.K.Dadaşova

 15. AZƏRBAYCANDA EROZIYAYA QARŞI TERRASLAŞDIRMA VƏ ONUN TARİXİNƏ DAİR

  Səhifələr 154-160

  Ş.Q.HÜSEYNOV, Ə.Ş.HÜSEYNOV

 16. AZƏRBAYCAN FLORASINDAN OLAN AĞCAQAYIN NÖVLƏRİNİN (ACER L.) ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ KÖK SİSTEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 161-166

  E.Y.ƏLİYEV

 17. ABŞERON ŞƏRAITINDƏ INTRODUKSIYA EDILMIŞ PALID NÖVLƏRİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏRİ

  Səhifələr 167-174

  S.Q. Qarayev

 18. TÜRKİYE FLORASINDA BULUNAN BAZI QUERCUS L. TÜRLERİNİN YERALTI VE YERÜSTÜ KISIMLARININ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Səhifələr 175-191

  E.Isgender, Y.Zeynalov, F.N.Incik, F.Yayla, Ş.Gasımov, V.Farzaliyev

 19. TÜRKİYE FLORASINDA BULUNAN BAZI QUERCUS L. TÜRLERİNİN TOHUM VE ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BĠR ARAŞTIRMA

  Səhifələr 192-205

  F.N.Incik, Ş.Gasımov.

 20. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİNE İNTRODUKSİYONU YAPILAN PİNUS L. TÜRLERİNİN ÇİMLENME VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİ TESPİTİ

  Səhifələr 206-221

  ZEYNALOV Y., İSKENDER E., FIRAT S., İNCİK F. N., YAYLA F., FARZALİYEV V.

 21. TÜRKİYE (SOF DAĞI- GAZĠANTEP) FLORASINDA BULUNAN BAZI BİTKİLERİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLİ ADLARI

  Səhifələr 222-247

  E.Isgender, E.Özüslu, M.Özaslan, Ş.Gasımov., Y.Zeynalov

 22. GAZİANTEP VE ÇEVRESİNDEKİ PİSTACİA L. TÜR VE ÇEŞİTLERİNİN BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

  Səhifələr 248-257

  Zeynalov Y., İskenderov E. , Özaslan M., Yayla F. , Gökcek Ö. , Farzaliyev V.

 23. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİNE ROSA L TÜRLERİNİN İNTRODUKSİYONU

  Səhifələr 258-275

  Yayla, F., Zeynalov Y. , Farzaliyev V., Iskender E., Safarova E.,

 24. ABŞERON ŞƏRAĠTĠNDƏ LİANLARIN ÇOXALMA ÜSULLARI VƏ İLKİN BECƏRİLMƏ AQROTEXNİKASI

  Səhifələr 276-285

  A.D.Mehralıyev

 25. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ QURAQLIĞA DAVAMLI BƏZİ YABANI OT BİTKİLƏRİNĠN BECƏRİLMƏSİ

  Səhifələr 286-302

  X.Q.Kərimli