MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. GEOFİTLƏRİN BECƏRİLMƏ AQROTEXNİKASI

  Səhifələr 7-22

  O.V.İBADLI, N.B.HÜSEYNOVA, İ.Ə.MƏMMƏDOVA

 2. GEOFİT BİTKİLƏRİN TARİXİ İNKİŞAF PROSESİNDƏKİ YERİ

  Səhifələr 23-29

  O.V.İBADLI, R.A.SƏLİMOV

 3. QIZILGÜL KOLLEKSİYASINDA YENİ SORTLAR

  Səhifələr 30-40

  İSGƏNDƏROV A.T.

 4. AZƏRBAYCAN FLORASININ Prunus Mill. CİNSİNDƏN OLAN BƏZİ NÖVLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 41-45

  C.D.MİRZƏLİYEV

 5. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ DEKORATİV KOLLARIN MÖVSÜMÜ BOY ARTIMI DİNAMİKASI

  Səhifələr 46-50

  E.P.SƏFƏROVA

 6. GİLGİL VƏ ŞABRAN ÇAYARASI (DƏVƏÇİ RAYONU) BOZQIRLAŞMIŞ QƏHVƏYİ DAĞ-MEŞƏ TORPAQLARINDA EROZİYA PROSESİ VƏ ONA QARŞI MEŞƏMELİORASİYA MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

  Səhifələr 51-62

  Ş.Q.HÜSEYNOV

 7. ABŞERONDA YEMİŞAN (CRATAEGUS L.) NÖVLƏRİNİN BOTANİKİ-COĞRAFİ XARAKTERİZƏSİ

  Səhifələr 63-65

  C.N.NƏCƏFOVA

 8. BROMELIACEAE JUSS. FƏSİLƏSİ NÖVLƏRİNİN İNTRODUKSİYASININ YEKUNLARI

  Səhifələr 66-77

  Ş.N.QASIMOV

 9. AVROPA ZEYTUNUNUN BİOMORFOLOJİ VƏ ÇİÇƏKLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 78-81

  R.A.HƏSƏNOVA

 10. TOZAĞACI BİTKİSİNİN YAŞILLAŞDIRMADA İSTİFADƏSİ

  Səhifələr 82-85

  E.Y.ƏLİYEV

 11. MENENGIÇ' IN (PISTACIA TEREBINTHUS L.) İKI ALTTÜRÜNÜN TAKSONOMİSİ

  Səhifələr 86-97

  E.ÖZUSLU,E.İSKENDER

 12. NAXÇIVAN MR FLORASININ ALLİACEAE J. AGARDH FƏSİLƏSİNDƏN OLAN BİTKİLƏR

  Səhifələr 104-107

  T.H.TALIBOV,S.Q.QULİYEVA

 13. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ YAYILMIŞ SURİYA (Pyrus syriaca Boiss.) VƏ SALLAQ ARMUD (Pyrus nutans Rubtz.) NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 108-112

  T.H.TALIBOV,Ə.M.İBRAHİMOV

 14. NAXÇIVAN MR FLORASININ FORMALAŞMASINDA ÇILPAQTOXUMLU BİTKİLƏRİN ROLU

  Səhifələr 113-118

  TALIBOV T.H.,VƏLİSOY A.N.

 15. HİRKAN AŞAĞI DÜZƏN MEŞƏSİNİN (MOSKVA MEŞƏSİ) BİTKİLİYİ

  Səhifələr 119-124

  V.S.FƏRZƏLİYEV,H.M.SƏFƏROV,E.S.ŞÜKÜROV

 16. AZƏRBAYCANIN SU ANBARLARININ ALQOLOJİ TƏDQİQİ. I

  Səhifələr 125-134

  MUXTAROVA Ş.C.,CƏFƏROVA S.K.

 17. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İRİÇİÇƏK YABANI KƏTANIN (Linaria grandiflora Desf.) İNTRODUKSİYASI VƏ BECƏRİLMƏSİ

  Səhifələr 135-139

  X.Q.KƏRİMLİ