MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ÇiriĢ ( Eremurus Bieb. ) və Qarğasoğanı ( Gladiolus L. ) Cinslərinə Aid Olan Bəzi Növlərin Ġntroduksiyası

  Səhifələr 4-10

  O.V. İbadlı, N.B.Hüseynova, S.Q.Quliyeva

 2. Ağ Çiçəkli Qarğasoğanının Kəsilmiş Çiçəklərinin Keyfiyyətinin və Uzunömürlülüyünün YaxĢılaĢdırılmasına Gibberelin TurĢusunun Təsiri

  Səhifələr 11-17

  S. Fərəci, O.V. Ġbadlı, R. Naderi, ġ.N. Qasımov, N.B.Hüseynova

 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəzi AzyayılmıĢ Üzüm Sortlarında Çiçəklərin Tökülməsi və Gilələrin NoxudlaĢması Dərəcəsi

  Səhifələr 18-21

  M.R. Qurbanov, C. S.Nəcəfov

 4. Cərgəarası Məsafənin Saxlanmasının Remontant Moruq Sortlarının Biometrik və Məhsuldarlıq Göstəricilərinə Təsiri

  Səhifələr 22-26

  M. R. Qurbanov, A.Ġ. Quliyev

 5. bşerona İntroduksiya Olunmuş Bəzi Ekzotik Bitkilərin Struktur Xüsusiyyətləri və İlkin Becərmə Qaydalarının Əsasları

  Səhifələr 27-35

  A.Bayramov, Ş.Qasımov, Z.İslamova

 6. Üzümün Birinci Nəsil (f1) Hibridlərində Məhsuldarlığın İrsən Keçməsinin və Dəyişkənliyinin Tədqiqi

  Səhifələr 36-45

  V.S.Səlimov , M.R.Qurbanov

 7. Azərbaycanın Nadir və Nəsli Kəsilməkdə Olan Ağac və Kol Bitkilərinin introduksiyasının Qısa Tarixi

  Səhifələr 46-53

  E.O İsgəndər

 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Az Yayılmış Aborigen Üzüm Sortu Tula Gözü

  Səhifələr 54-60

  C.S.Nəcəfov , M.R Qurbanov

 9. Gəncə-Qazax Bölgəsinə Ġntoduksiya OlunmuĢ Remontant Moruq Sortlarında Ucvurmanın Morfostruktur və Meyvəvermə Məhsuladrlığına Təsiri

  Səhifələr 61-65

  A.İ.Quliyev , M.R.Qurbanov

 10. Azərbaycanın MeĢəbitmə ġəraitinin RayonlaĢdırılması

  Səhifələr 66-72

  K.S.Əsədov

 11. Savalan Dağının Dərman Əhəmiyyətli Su-Bataqlıq Bitkiləri

  Səhifələr 73-80

  Cabir Şərifi, Ş.Qasımov, Adil Cəlili

 12. Qobustan Massivinin Qış Otlaqlarında YayılmıĢ Bitkiliyin Müasir Vəziyyəti

  Səhifələr 81-85

  V.S.Xəlilov

 13. Kür-Araz Ovalığının ġirin Su Hövzələrinin Bitkilik Tipi, Formasiya Qrupları və Əmələ Gətirdiyi Assosiasiyalar

  Səhifələr 86-90

  M.Q.Musayev

 14. Abşeron Şəraitinə İntroduksiya Olunmuş Aralıqdənizi Florasından Olan Bəzi Ağac və Kol Bitkilərinin Boy və Inkişaf Dinamikası

  Səhifələr 91-96

  E.Y.Əliyev, C.N. Nəcəfova

 15. Azərbaycanın Su Ambarlarının Alqoloji Tədqiqi. II

  Səhifələr 98-108

  ġ.C. Muxtarova, S.K.Cəfərova

 16. Azərbaycanın Şibyələrinin Həyatı Formalarının Təsnifatı

  Səhifələr 109-114

  S.M.Alverdiyeva

 17. Müalicəvi, Ərzaq və Texniki Əhəmiyyətli Bəzi Bitkilər Haqqında Atalar Sözləri və Deyimlərin Açıqlanması

  Səhifələr 115-120

  A.T.Məmmədov , O.V.İbadlı

 18. Ağac Bitkilərinin Böyümə və InkiĢaf Prossesinin Əsas Göstəricilərinin Yeni Metodla Əks Etdirilməsi

  Səhifələr 121-126

  S.Q.Qarayev

 19. Landşaft Dizaynında Sarmaşan Bitkilərdən İstifadənin Bəzi Dünya Təcrübələri

  Səhifələr 127-131

  A.D.Mehralıyev

 20. Qulançar və ya Mərəçüyüdün AbĢeron Şəraitində Bəzi Növlərinin İntroduksiyası

  Səhifələr 132-135

  M. F.Fərziyev

 21. Dağdağanın Şərqi Asiya Növlərinin Abşeron Şəraitində Böyüməsi

  Səhifələr 136-139

  K. A. Məmmədova

 22. Böyük Qafqazın Şimali-Şərq Yamaclarında Fıstıq Ağaclıqlarının QuruluĢu

  Səhifələr 140-145

  A.B.Yaxyayev