MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. NOVRUZÇİÇƏYİ (PRIMULACEA VENT.) FƏSİLƏSİNDƏN OLAN BƏZİ NÖVLƏRİN ABŞERON ŞƏRAİTİNƏ İNTRODUKSİYASI

  Səhifələr 4-7

  İbadlı O.V., Əsədov K.S., Hüseynova N.B.

 2. TULIPA EICHLERI REGEL POPULYASİYASININ EKOLOJİ VƏ MORFOLOJİ SƏCİYYƏSİ

  Səhifələr 8-13

  İbadlı O.V., Dadaşova L.K.

 3. ŞİMALİ AMERİKADAN OLAN BİTKİLƏRİN AZƏRBAYCANIN QURU SUBTROPİK ŞƏRAİTİNƏ İNTRODUKSİYASI VƏ ONLARIN BOTANİKİ – COĞRAFİ ANALİZİ

  Səhifələr 14-17

  Bayramov A.Ə.

 4. DİBÇƏKDƏ BECƏRİLƏN AĞ ÇİÇƏK QARĞASOĞANININ KƏSİLMİŞ ÇİÇƏKLƏRİNİN TƏRKİBİNDƏKİ KARBOHİDRATLARA VƏ PROTEİNƏ BENZİL ADENİNİN (BA) TƏSİRİNİN EFFEKTLİYİ

  Səhifələr 18-25

  Fərəci S., İbadlı O.V. , Nadiri R., Qasımov Ş.N.

 5. TÜRYANÇAY DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞUNDA YAYILMIŞ JUNIPERUS FOETIDISSIMA WILLD. NÖVÜNÜN DENDROXRONOLOJİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 26-31

  Fərzəliyev Vahid S., Seyfullayev Fərid S

 6. AZƏRBAYCANIN NADİR AĞAC - KOL BİTKİLƏRİNƏ İN SİTU VƏ EX SİTU ŞƏRAİTİNDƏ ABİOTİK AMİLLƏRIN TƏSİRİNİN TƏHLİLİ

  Səhifələr 32-43

  İsgəndər E.O.

 7. DAXİLİ İNTERYERLƏRİN YAŞILLAŞDIRILMASINDA TROPİK BİTKİLƏRİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

  Səhifələr None

  Qasımov Ş.N.

 8. ADİ HEYVANIN (CYDONIA OBLONGA MILL.) BIOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr None

  Əsədov K.S., Səfərova E.P.

 9. ADİ DOQQUZDON (LONICERA CAPRIFOLIUM L.) NÖVÜNÜN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr None

  Səfərova E.P.

 10. SAVALAN DAĞININ SU-BATAQLIQ BİTKİLİYİNİN YEM MƏHSULDARLIĞI

  Səhifələr None

  Cabir Şərifi1, Ş.N. Qasımov2, Adil Cəlili3

 11. BƏZİ PALID (QUERCUS L.) NÖVLƏRİNİN ÇİÇƏKLƏMƏ VƏ MEYVƏ VERMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr None

  Qarayev S.Q.

 12. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ BƏZİ AĞAC VƏ KOL NÖVLƏRİNİN MÖVSÜMİ İNKİŞAFI

  Səhifələr None

  Əliyev E.Y.

 13. SARMAŞAN BİTKİLƏRİN TİBBİ VƏ TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr None

  Mehralıyev A.D.

 14. NAXÇIVAN MR ƏRAZİSİNDƏ BECƏRİLƏN ALMA SORT VƏ FORMALARI MEYVƏLƏRİNİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ

  Səhifələr None

  Bayramov L. Ə.

 15. AZƏRBAYCANIN SU AMBARLARININ ALQOLOJİ TƏDQİQİ. III

  Səhifələr None

  Muxtarova Ş.C., Cəfərova S.K

 16. AZƏRBAYCANDA MARRUBIUM L. CINSININ COGRAFI YAYILMASI VƏ FILOGENETIK ƏLAQƏSI (FƏSILƏ LAMIACEAE LINDL.)

  Səhifələr None

  Əhməd-zadə F.Ə., Qasimova G.C.

 17. ABŞERONA İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ YUCCA L. CİNSİNİN MORFO-BİOLOJİ XARAKTERİSTİKASI

  Səhifələr None

  İslamova Z.B.

 18. ABŞERONA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ YABANI ALMA (MALUS MİLL.) NÖVLƏRiNİN CÜCƏRTİ VƏ TOXMACARLARININ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr None

  Ərəbzadə A.Ə.