MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. KİÇİK QAFQAZDA PALLAS NOVRUZÇİÇƏYİ (PRIMULA PALLASİİ LEHM.) VƏ İRİKASACIQLI NOVRUZÇİÇƏYİ (P. MACROCALYX BUNGE.) NÖVLƏRİNİN BİTDİYİ EKOLOJİ ŞƏRAİT VƏ FİTOSENOZUN TƏRKİBİ

  Səhifələr 3-7

  İbadlı O.V., Əsədov K.S., Hüseynova N.B.

 2. BİTKİLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİNƏ DAİR BƏZİ ATALAR SÖZLƏRİ VƏ DEYİMLƏRİN AÇIQLANMASI

  Səhifələr 8-14

  Məmmədov A.T., Ġbadlı O.V.

 3. TÜRYANÇAY DÖVLƏT TƏBIƏT QORUĞUNDA YAYILMIġ JUNIPERUS POLYCARPOS K.KOCH. NÖVÜNÜN DENDROEKOLOJI TƏDQIQI

  Səhifələr 15-23

  Fərzəliyev V. S., Seyfullayev F. S.

 4. ALTIAĞAC MİLLİ PARKININ BİTKİ ÖRTÜYÜ

  Səhifələr 24-36

  Əsədov K.S., Səfərova E.P.

 5. AZƏRBAYCANIN NADİR VƏ NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN ODUNCAQLI BİTKİLƏRİNİN IN SITU VƏ EX SITU ŞƏRAİTLƏRİNDƏ ÇİÇƏKLƏMƏ VƏ MEYVƏVERMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 37-53

  İsgəndər E.O., Vəliyeva L.i.

 6. BƏZİ DEKORATİV OT BİTKİLƏRİNİN KÖK SİSTEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 54-58

  Məmmədov T.S., Gülməmmədova Ş.A.

 7. GAZİANTEP İLİ VE ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLEN TERS LALE (FRITILLARIA) TÜRLERİ

  Səhifələr 59-65

  Yusif Zeynalov, Ahmet M. Kumlay, Ahmet Koç, Fatih Yayla

 8. AZƏRBAYCANIN QURU SUBTROPİK ŞƏRAİTİNDƏ BROMELİYANIN (BROMELİACEAE JUSS.) BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF DİNAMİKASI

  Səhifələr 66-71

  Qasımov Ş.N.

 9. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ QARACAMEYVƏ NÖVLƏRİNİN BOTANİKİ-COĞRAFİ TƏSVİRİ VƏ MÖVSÜMİ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ.

  Səhifələr 72-75

  Nəcəfova C.N.

 10. ŞƏRQİ ASİYA MƏNŞƏLİ BƏZİ PALID (QUERCUS L.) NÖVLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BOTANİKİ TƏSVİRİ VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 76-80

  Qarayev S.Q.

 11. ABŞERON VƏ KÜRDƏMİR RAYONLARINDA BECƏRİLƏN ÇAYTİKANININ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) MEYVƏLƏRİNDƏ YAĞIN TOPLANMASI

  Səhifələr 81-85

  Kərimova İ.S., Novruzov E.N.

 12. TERS LALE (Firitillaria) TÜRLERİNİN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDĠYESĠ BOTANİK BAHÇESİNE İNTRODUKSİYONU

  Səhifələr 86-95

  Yusif ZEYNALOV, Ahmet Metin KUMLAY, Ahmet KOÇ, Banu GÖKÇEK

 13. QURU SUBTROPİK ŞƏRAİT ÜÇÜN AQAVAKİMİLƏR (AGAVACEAE ENDL.) FƏSİLƏSİNİN PERSPEKTİVLİ NÖVLƏRİ VƏ ONLARIN MORFO-BİOLOJİ XARAKTERİSTİKASI

  Səhifələr 96-108

  İslamova Z.B., Qasımov Ş.N., Səfərova E.P.

 14. BƏZİ SAATÇIÇƏYİ (QONAQOTU) (PASSIFLORA JUSS) NÖVLƏRİNĠN ABŞERONDA (ÖRTÜLÜ ŞƏRAİTDƏ) İNTRODUKSİYASININ YEKUNLARI

  Səhifələr 109-118

  Mehralıyev A.D.

 15. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ NAXÇIVAN MR SOĞANLARININ ÇİÇƏKLƏMƏ BİOLOGİYASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 119-124

  Quliyeva S.Q.

 16. ABŞERONA İNTRODUKSİYA OLUNMUġ ALMA (MALUS MILL.) NÖVLƏRNİN XALQ TƏSƏRRÜFATINDA VƏ YAŞILLAŞDIRMADA ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr 125-133

  Ərəbzadə A.Ə.

 17. MEŞƏLƏRİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ İQLİMİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ ROLU.

  Səhifələr 134-138

  Mirzəyev O.H., Xəlilov V.S., Sadıxova S.Ə.

 18. ABŞERON FLORASININ DƏRMAN BİTKİLƏRİ.

  Səhifələr 139-145

  Cəfərova E.E.

 19. ADİ ŞİRQUYRUĞU (LEONURUS CARDİACA L.) BİTKİSİNİN EFİR YAĞI, ONUN MİKROBİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TİBBİ ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr 146-150

  Hüseynov T.H., Namazov N.R., Əliyev Ġ.Ə., Seyidova Ç.M.

 20. HİRKAN MİLLİ PARKININ (AZƏRBAYCAN) NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN NADİR, RELİKT VƏ ENDEM NÖVLƏRİ

  Səhifələr 151-158

  Səfərov H.M

 21. MÜXTƏLİF MƏRTƏBƏLİ BİNALARIN MİKOBİOTASININ ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI (ŞƏKI ŞƏHƏRI NÜMUNƏSINDƏ)

  Səhifələr 159-164

  Əliyev İ.Ə., *Əliyeva Ş.T., **İbrahimov A.Ş.

 22. XƏZƏR DƏNIZININ AZƏRBAYCAN HISSƏSINDƏ XROOKOKKAL YOSUNLARININ (CYANOPROKARYOTA) NÖV TƏRKIBI VƏ YAYILMASI

  Səhifələr 165-172

  Nuriyeva M.Ə

 23. AZƏRBAYCANDA YAYILAN HEDYSARUM L., PUERARİA DC., CAJANUS DC., PHASEOLUS L., STİZOLOBİUM R. BR. (FABACEAE LİNDL.) CİNSLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ HAQQINDA QISA MƏLUMAT

  Səhifələr 173-177

  Babayeva Z.B., Safquliyeva T.C., Qəmbərova R.K.

 24. AZƏRBAYCANDA YAYILAN PAXLALILAR (FABACEAE LĠNDLl.) FƏSİLƏSĠNĠN BƏZİ CİNSİ NÖVLƏRİNİN TƏYİNEDİCİ AÇARLARI.

  Səhifələr 178-183

  Əhməd-zadə F.Ə., Qasımova G.C.

 25. BƏZİ YABANI MEYVƏ VƏ GİLƏMEYVƏLƏRDƏ C VİTAMİNİ VƏ ONLARDAN KONSERVLƏRĠN HAZIRLANMASI.

  Səhifələr 184-191

  Novruzov E.N., Mustafayeva L.A.

 26. YABANI SOĞANLARIN İNTRODUKSİYA PROBLEMLƏRİ

  Səhifələr 192-198

  Həsənov S.R.

 27. SORTUN BOTANİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNDƏN ASILI OLARAQ ÜZÜMÜN SAXLANMA QABİLİYYƏTİNİN DƏYİŞMƏSİ

  Səhifələr 199-205

  Əsədullayev R.A., Quliyev İ.H., Abasova X.T.

 28. BƏZİ DƏRMAN MEYVƏ VƏ GİLƏMEYVƏ BİTKİLƏRİNDƏ FENOLOJİ MÜŞAHİDƏLƏR

  Səhifələr 206-223

  Mustafayeva L.Ə.

 29. ABŞERONDA NANDINA DOMESTICA THUMB. – IN BƏZI BIOLOJI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 224-230

  Abbasova Z.H.

 30. VEGETATİV NƏSİLDƏ KLON FORMALARIN MƏHSULDARLIĞININ SABİTLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULLARI

  Səhifələr 231-244

  Səlimov V.S., Əliyeva M.Z, Nəcəfova A.B.

 31. BƏZİ MEŞƏLƏRİN AFİLLOFORİDLİ MİKOBİOTASININ XARAKTERĠSTİKASI VƏ RESURS POTENSİALI

  Səhifələr 245-252

  Qarayusifova A.K.,Qəhrəmanova F.X.,Muradov P.Z., Həsənova V.Y.

 32. ANTIOXIDANT ENZYMES IN PINUS ELDARICA AS BIOMARKERS OF HEAVY METAL EXPOSURE IN URBAN ATMOSPHERE OF BAKU CITY

  Səhifələr 253-262

  Youssef Naglaa Abdallah

 33. BÖYÜK QAFQAZIN FISTIQ MEġƏLƏRINĠN ILLIK ARTIMI VƏ TÖKÜNTÜSÜ

  Səhifələr 263-271

  Yəhyayev A.B

 34. AZƏRBAYCANIN GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADİ COĞRAFİ BÖLGƏSİNDƏ MÖVCUD MEŞƏ ƏKİNLƏRİ VƏ YAŞILLIQLARIN TƏDQİQİ

  Səhifələr 272-281

  Məhərrəmova C.M

 35. ABŞERONUN YAŞILLAŞDIRILMASI ÜÇÜN MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞI TƏRƏFİNDƏN İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ FLORİBUNDA QRUPUNDAN OLAN QIZILGÜLLƏRĠN PERSPEKTİVLİ SORTLARI.

  Səhifələr 282-290

  Qafarova O.O.

 36. ŞƏRQİ ZAQAFQAZİYANINN ÜÇÜNCÜ ARKTIK FLORASINACAN OLAN BƏZI RELIKT BITKILƏRIN ZƏRƏRVERĠCĠLƏRĠ VƏ XƏSTƏLIK TÖRƏDICILƏRI

  Səhifələr 291-296

  Qasımova G.C.