MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERONA INTRODUKSIYA OLUNMUŞ BƏZI YABANI ALMA (MALUS MILL.) NÖVLƏRININ TOXUMLA ÇOXALDILMASI

  Səhifələr None

  İbadlı O.V., Ərəbzadə A.Ə.

 2. BÖYUK QAFQAZIN ŞİMAL - ŞƏRQ HİSSƏSİNİN BƏZİ NADİR VƏ NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN GEOFİT BİTKİLƏRİ

  Səhifələr None

  İbadlı O.V., Əsədov K.S., Hüseynova N.B.

 3. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ BƏZİ AZ YAYILMIŞ TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ MƏHSULDARLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİ

  Səhifələr None

  Qurbanov M.R., Nəcəfov C.S.

 4. QAFQAZIN QURU SUBTROPİK ŞƏRAİTİNƏ BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYASININ EKOLOJİ ƏSASLARI.

  Səhifələr None

  Bayramov A.Ə.

 5. AZƏRBAYCANIN NADIR AĞAC VƏ KOL BITKILƏRININ ƏMBMİ-NIN TƏHLÜKƏ KATEQORIYALARINA VƏ FITOCOĞRAFI BÖLGƏLƏRƏ GÖRƏ VƏZIYYƏTLƏRININ TƏHLILI

  Səhifələr None

  İsgəndər E.O. , Xəlilov V.S.

 6. ABŞERONDA ÖRTÜLÜ ŞƏRAİTƏ CACTACEAE JUSS. FƏSİLƏSİ NÖVLƏRİNİN İNTRODUKSİYASI, ONLARIN SİSTEMATİK VƏ MORFO- BİOLOJİ XARAKTERİSTİKASI

  Səhifələr None

  Təhməzova D.N.*, Qasımov Ş.N.

 7. AZƏRBAYCAN FLORASINDA (SPİRAEA L.)- TOPULQA CINSINDƏN OLAN BƏZI NÖVLƏRIN ABŞERONA INTRODUKSIYASI

  Səhifələr None

  Mirzəliyev. C. D.

 8. ÇOXÇIÇƏKLI EVKALIPT (EUCALYPTUS POLYANTHEMOS SCHAUER) NÖVÜNÜN ABŞERON ŞƏRAITINDƏ BÖYÜMƏ DINAMIKASI VƏ INKIŞAFI

  Səhifələr None

  Məmədov T.S., Bağırova S.B.

 9. GÖZƏL BUQENVILLEYANIN (BUQENVILLEA SPECTABILIS WILLD.) ÖRTÜLÜ ŞƏRAITDƏ ÇOXALDILMASI VƏ FENOLOGIYASI

  Səhifələr None

  Mehralıyev A.D.

 10. SANSİVERANIN (SANSEVİERİA THUNB.) YUVENİL BİTKİLƏRİNİN MORFOGENEZİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr None

  İslamova Z.B.

 11. ARALIQ DƏNIZYANI ÖLKƏLƏRI FLORASININ BƏZI NÖV AĞAC VƏ KOL BITKILƏRININ ABŞERONDA INTRODUKSIYASI VƏ UYĞUNLAŞMASI

  Səhifələr None

  Abbasova Z.H.

 12. XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN HİSSƏSİNDƏ PHORMİDİUM KÜTZ. EX GOMONT CİNSI (OSCİLLATORİALES, CYANOPROKARYOTA)

  Səhifələr None

  Nuriyeva M.Ə.

 13. MÜASIR YAŞAYIŞ KOMPLEKSLƏRİNDƏ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİN MİKOLOJİ QİYMƏTLƏNDIRİLMƏSİ

  Səhifələr None

  Əliyev İ.Ə.

 14. NEŞTƏRYARPAQ KALLISTEMONUN ( CALLISTEMON LANCEOLATUS SM. (DC.) ) ABŞERON ŞƏRAITINDƏ INTRODUKSIYASI VƏ BƏZƏK MEMARLIĞINDA ISTIFADƏSI

  Səhifələr None

  Salahova E.X.

 15. AZƏRBAYCANIN BƏZI YABANI MEYVƏ VƏ GILƏMEYVƏLƏRİ

  Səhifələr None

  Mustafaeva L.Ə., Novruzov E.N., Zülfüqarova M.B.

 16. GENIŞ YAYILMIŞ BƏZƏK ƏHƏMIYYƏTLI SU BITKILƏR

  Səhifələr None

  Musayev M.Q.

 17. VƏLƏS MEŞƏLƏRINƏ CARI ARTIMINA REKREASIYANIN TƏSIRI

  Səhifələr None

  İsmayılov N.İ., İsmayılova P.M.

 18. SAXLANMA DÖVRÜNDƏ ÜZÜMÜN DADININ DƏYIŞMƏSI

  Səhifələr None

  Əsədullayev R.A.

 19. BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB-ŞƏRQ YAMACINDA YAYILMIŞ DAĞ BOZ-QƏHVƏYI TORPAQLARIN MÜASIR EKOLOJI VƏZIYYƏTI

  Səhifələr None

  Abdullayev R. A.

 20. AZƏRBAYCANIN DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN BƏZİ NÜMAYƏNDƏLƏRİ

  Səhifələr None

  Əhməd-zadə F.Ə., Qasımova G.C.

 21. SELLÜLOZA TƏRKİBLİ MUNİSİPAL TULLANTILARIN MİKOBİOTASININ ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI

  Səhifələr None

  Hüseynova Ə.Ə.

 22. ABŞERON ŞƏRAITINDƏ BƏZI TEXNIKI ÜZÜM SORTLARININ YARPAQLARININ INKIŞAFI

  Səhifələr None

  Abasova X.T.

 23. DAŞKƏSƏN RAYONUNUN YARPAQ-GÖVDƏLI MAMIRLARININ NÖV TƏRKIBININ ÖYRƏNILMƏSI

  Səhifələr None

  Məmmədova A.V.

 24. ŞƏRQİ ZAQAFQAZİYANINN ÜÇÜNCÜ ARKTIK FLORASINACAN OLAN BƏZİ RELIKT BITKILƏRINİN MORFO-BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr None

  Qasımova G.C

 25. ZOĞAL (CORNUS MAS L.) MEYVƏLƏRİNİN EMAL TEXNOLOGİYASI

  Səhifələr None

  Mustafayeva L.Ə., Novruzov E.N.

 26. ABŞERON ŞƏRAİTINDƏ ÜZÜMÜN BƏZİ KLON FORMALARININ UVOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr None

  Pənahov T.M., Şükürov A.S., Səlimov V.S.

 27. BÖYÜK QAFQAZIN ŞƏRQ HİSSƏSİNDƏ ERKƏN YAZDA ÇİÇƏKLƏYƏN GEOFİT BİTKİ NÖVLƏRİNİN YAYILMASI VƏ FENOLOGİYASI

  Səhifələr None

  Alosmanova V.M.

 28. ZƏFƏRAN BITKISININ MORFOLOJI PARAMETRLƏRINƏ TORPAQ ŞORANLIĞININ TƏSITI.

  Səhifələr None

  Rəsulova S.M.