MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ÜZÜMÜN BİRİNCİ NƏSİL (F1) HİBRİDLƏRİNDƏ MƏHSULUN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN İRSƏN KEÇMƏSİNİN VƏ DƏYİŞKƏNLİYİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 3-12

  Qurbanov M.R., Səlimov V.S., Şükürov A.S.

 2. AMEA MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ YARANMASI VƏ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN TARİXİNƏ DAİR

  Səhifələr 13-17

  Bayramov A.Ə.

 3. ŞƏKİ ŞƏHƏRİNİN YAŞILLAŞDIRILMASINDA İSTİFADƏ OLUNAN BƏZİ AĞAC VƏ KOL BİTKİLƏRİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFININ TƏDQİQİ

  Səhifələr 18-23

  İsgəndər E.O., Cəbrayıllı S.B., Bağırova G.H

 4. BƏSİTÇAY DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞUNUN EKOLOJİ ŞƏRAİTİ

  Səhifələr 24-29

  Əsədov K.S., Səfərova E.P., Əliyeva G.K.

 5. MEŞƏ AĞACLIQLARININ EFFEKTİVLİYİNİN VƏ MÜƏYYƏN EDİLMƏ METODLARI

  Səhifələr 30-35

  Fərzəliyev V.S., Yəhyayev A.B.

 6. ABŞERON ŞƏRAİTİNƏ İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ BƏZİ KATALPA (CATALPA SCOP.) NÖVLƏRİNİN TOXUMLA ÇOXALDILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 36-38

  Qarayev S.Q., Nəcəfova C.N.

 7. ABŞERONDA BƏZİ AĞAC VƏ KOL BİTKİLƏRİNİN İNTRODUKSİYASI VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 39-42

  Əliyev E.Y., İsgəndər E.O.

 8. ŞAMAXI RAYON DAYAQ MƏNTƏQƏSİ ƏRAZİSİNDƏ TERRASLAR ŞƏRAİTİNDƏ ADİ ŞABALID (CASTANEA SATIVA MILL.) VƏ ADİ FINDIĞIN (CORYLLUS AVELLANA L.) YETİŞDİRİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN

  Səhifələr 43-47

  Hüseynov Ş.Q., Səfərova E.P., Sadıxova S.Ə

 9. REKREASİYA TƏYİNATLI MEŞƏLƏRİN DİQRESSİYAYA UĞRAMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 48-56

  Məmmədov T.S., İsmayılov N.İ., İsmayılova P.M., Əsədov K.S.

 10. SUMQAYITÇAY HÖVZƏSİNDƏ BOZQIR BİTKİLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ, QORUNMASI VƏ FİTOMELİORATİV ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr 57-61

  Qurbanov E.M., Məmmədova D.B., İsgəndər E.O.

 11. KÖK SİSTEMLƏRİNİN H+ _ NASOSLARININ İŞLƏMƏ GÜCÜ ƏSASINDA AZƏRBAYCAN SELEKSİYASININ BUĞDA SORTLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ YARPAQLARDA KARBOANHİDRAZA AKTİVLİYİ

  Səhifələr 62-70

  Babayev H.G., Hüseynova N.B.

 12. AEROGEN MİKOBİOTANIN FORMALAŞMASINDA EFİR YAĞLI BİTKİLƏRİN ROLU

  Səhifələr 71-74

  Əliyev İ.Ə., Suleymanova D.S., Qasımov Ş.N.

 13. KALANXOE EKSTRAKTIN (KALANCHOE ADANS) BƏZİ BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİN VƏ ANTİMİKROB FƏALLIĞIN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ

  Səhifələr 75-79

  Abdullayeva N.F., Alizade A.N., İslamova Z.B.

 14. HİRKAN TİPLİ MEŞƏLƏR HAQQINDA QISA MƏLUMAT

  Səhifələr 80-85

  Səfərov H. M., Fərzəliyev V. S., Dənziyeva J.Y.

 15. AZƏRBAYCANİN BƏZİ REGİONLARINDA ÇƏYİRDƏKLİ MEYVƏ AĞACLARINDAKI FİTOPATOGEN MİKROORQANİZMLƏRİN MONİTORİNGİ

  Səhifələr 86-88

  Baxşəliyeva K.F., İsmayılova L.M., Ərəbzadə A.Ə.

 16. TULIPA L. CİNSİNƏ AİD NADİR GEOFİTLƏRİN NÖVMÜXTƏLİFLİYİNİN QORUNMASI

  Səhifələr 89-94

  Dadaşova L.K., Hüseynova N.B.

 17. PALID MEŞƏLƏRİNDƏ OT ÖRTÜYÜNÜN EKOLOJİ STRUKTURUNA REKREASİYA DİQRESİYASININ TƏSİRİ

  Səhifələr 95-103

  Məmmədov T.S., İsmayilov N.İ., Seyfullayev F.S.

 18. ANTROPOGEN TƏSİRƏ MƏRUZ QALMIŞ YUYULMUŞ ÇƏMƏN-QƏHVƏYİ TORPAQLARIN AQROEKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 104-109

  Məmmədova Ü.F., Fərzəliyev V.S

 19. KİNETİNİN UZUN MÜDDƏT GENBANKDA SAXLANILAN BUĞDA TOXUMLARINA TƏSİRİ

  Səhifələr 110-114

  Nağıyeva C.N., Səlimov R.A.

 20. NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SU EKOSİSTEMLƏRİNDƏ FORMALAŞAN MİKROBİOTANIN MÖVSÜMİ DİNAMİKASI

  Səhifələr 115-119

  Əliyeva E.N.1, Əliyeva G.A.

 21. ÜZÜM BİTKİSİ TULLANTILARININ BİOKONVERSİYASININ FİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 120-123

  Hüseynova Ə.Ə., Qafarova O.O.

 22. İSİDİLMƏYƏN YAZ İSTİXANASI ŞƏRAİTİNDƏ ŞİRİN BİBƏR BİTKİSİNİN SORT VƏ HİBRİD NÜMUNƏLƏRİNİN BOYATMA XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ GÖRƏ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 123-131

  Nəbiyev R.C., Hüseynova A.M.

 23. CƏNUB ZONASININ BƏZİ MÜALİCƏVİ ƏHƏMİYYƏTLİ BİTKİLƏRİ VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ İMKANLARI

  Səhifələr 132-136

  Səfərov H.M., Məmmədova G.T.

 24. TƏBİİ VƏ SÜNİ ƏKİN SAHƏLƏRİNDƏN GÖTÜRÜLMÜŞ ŞABALIDYARPAQ PALIDIN ODUNCAQ HALQA NÜMUNƏLƏRİNİN RADİAL ARTIM XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 137-141

  Seyfullayev F.S.

 25. SÜFRƏ ÜZÜMÜNÜN KEYFİYYƏTLİ SAXLANMASINDA GİLƏNİN ŞƏKƏRLİYİNİN TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 142-145

  Rəsulov Ə.T., Mehrəliyev A.D.

 26. REKREASİYA MƏQSƏDİ İLƏ İSTİFADƏ EDİLƏN MEŞƏ ƏKİNLƏRİ ALTINDA MEŞƏ DÖŞƏMƏSİNİN VƏZİYYƏTİ

  Səhifələr 146-151

  Mirzəyev O.Ş., İsmayilov N.İ., Nəcəfova C.N.

 27. AZƏRBAYCAN FLORASINDA TƏBİİ ŞƏRAİTDƏ YAYILMIŞ DOVŞANALMASI (Cotoneaster Medik.) NÖVLƏRİNİN BOTANİKİ TƏSVİRİ

  Səhifələr 152-156

  Muradova A.N., Əliyeva N.İ.

 28. BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL YAMACLARININ MEŞƏ ÖRTÜYÜNƏ MİKROORQANİZMLƏRİN TƏSİRİNİN PEYK MƏLUMATLARI ƏSASINDA TƏDQİQİ

  Səhifələr 157-162

  Məmmədəliyeva V.M., Abiyev Y.T.

 29. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ QAFQAZ-ORTA ASİYA FLORALARINDAN OLAN DAĞDAĞAN NÖVLƏRİNİN TOXUMLA ÇOXALDILMASI.

  Səhifələr 163-166

  Məmmədova K.A., Əliyev E.Y.