MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. AZƏRBAYCANIN MÜXTƏLIF IQLIM ŞƏRAITINDƏ YETIŞDIRILƏN SESELI PEUCEDANOIDES (BIEB) K. – POL. NÖVÜNÜN KUMARIN TƏRKIBININ MÜQAYISƏLI XARAKTERISTIKASI

  Səhifələr 137-139

  Rəsulov F. A., Qafarova O.O.

 2. QAFQAZ SUKKULENTLƏRİNİN BOTANİKİ-COĞRAFİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 3-6

  Bayramov A.Ə.

 3. KİÇİK QAFQAZIN ŞİMALİ - QƏRB HİSSƏSİNİN YABANI ÇƏYİRDƏKLİ BİTKİLƏRİNİN TOXUMLA ÇOXALDILMASININ TƏDQİQİ

  Səhifələr 7-11

  İsgəndər E.O., Zamanov F.İ.

 4. ABŞERONDA ÖRTÜLÜ ŞƏRAİTDƏ PARODİA SPEG. CİNSİNİN BƏZİ NÖVLƏRİNİN BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 12-21

  Qasımov Ş.N., Təhməzova D.N.*

 5. AZƏRBAYCANDA ZEYTUNUN (OLEA EUROPAE L.) KULTURASI

  Səhifələr 22-25

  Əsədov K.S.

 6. LƏNKƏRANIN DAĞLIQ HİSSƏSİ VƏ DİABARIN KOLLUQ BİTKİLİYİ

  Səhifələr 26-31

  Qurbanov E.M., Aslanova S.Ş., İsgəndər E.O.

 7. BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB HISSƏSİNDƏ MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI TƏDBİRLƏRİNİN TƏSİRİ İLƏ TORPAQ ŞƏRAİTİNDƏ BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏR

  Səhifələr 145-149

  Hüseynli Ə.Ə. , Qarayev S.Q.,* Quliyeva G.G.

 8. BAKI ŞƏHƏRİNİN DAĞÜSTÜ HİSSƏİINDƏKİ YAŞILLIQ ZONALARI ŞAMLIQLARININ EKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 32-39

  Fərzəliyev V.S.

 9. KATALPA (CATALPA SCOP.) NÖVLƏRİ TİNGLƏRİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 40-43

  Qarayev S.Q., Əliyeva G.A.

 10. GİLQİLÇAY VƏ ŞABRANÇAY ARASI (ŞABRAN RAYONU) DAĞLIQ HİSSƏSİNDƏ EROZİYAYA QARŞI BƏZİ MÜBARİZƏ ÜSULLARI.

  Səhifələr 44-47

  Hüseynov Ş.Q., Sadıqova S.Ə. , Nuriyeva S.N.

 11. V. ALPİNA VƏ V. AESTİVALİS NÖVLƏRİNİN ABŞERONDA VEGETATİV YOLLA ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 48-50

  Mehralıyev A.D., Rəsulov A.T.

 12. ABŞERONDA YAŞILLAŞDIRMADA İSTİFADƏ OLUNAN BƏZİ YEMİŞAN NÖVLƏRİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFININ TƏDQİQİ

  Səhifələr 51-54

  Əliyev E.Y., Məmmədova K.A.

 13. LƏNKƏRAN ZONASININ AŞAĞI DÜZƏN MEŞƏLƏRİNDƏ YAYILMIŞ ŞABALIDYARPAQ PALIDIN (QUERCUS CASTANEIFOLIA) RADİAL ARTIM XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 55-60

  Seyfullayev F. S.

 14. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ BƏZİ SÜSƏN (IRIS L.) SORTLARININ MORFOGENEZI VƏ İNKİŞAF TSİKLİ.

  Səhifələr 61-66

  Məmmədova G. T.

 15. AEROGEN MİKOBİOTANIN MÜXTƏLİF QİDA MÜHİTLƏRİNƏ ADAPTASİYASI VƏ BƏZİ FİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 67-71

  Əliyev İ.Ə., İslamova Z.B.

 16. REKREASIYANIN TƏSIRI NƏTICƏSINDƏ ALLÜVIAL-ÇƏMƏN-MEŞƏ TORPAQLARININ FIZIKI XÜSUSIYYƏTLƏRININ DƏYIŞDIRILMƏSI

  Səhifələr 72-79

  Mirzəyev O.H., İsmayilov N.İ., İsmayılova P.M., Səfərova E.P.

 17. ƏRDƏBİL ƏYALƏTİNDƏ U.NECATOR GÖBƏLƏYİNİN QIŞLAMA FORMASININ AŞKAR OLUNMASI VƏ KONİDİLƏRİN MİQDARININ TƏDQİQİ

  Səhifələr 80-86

  Xiyavi K.H., Əkrəmi M.Ə., Şixlinski H.M., Qurbanov M.R., Məmmədova N.X., Aşurova T.Ə., Babayeva N.S.

 18. YABANI SOĞANLARIN (ALLİUM L.) TOXUM VƏ HAVA SOĞANAQLARININ İNTRODUKSİYA POTENSİALI

  Səhifələr 87-91

  Həsənov S.R., Zeynalov Y.M.

 19. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ELDAR ŞAMININ EKOLOJİ MONİTORİNQİ

  Səhifələr 92-98

  Mürsəl N., Fərzəliyev V.S., Ağayeva D.N.

 20. HİRKAN MİLLİ PARKI ƏRAZİSİNDƏ TƏBİİ BƏRPANIN YARANMASINA YAMACLARIN TƏSİRİ

  Səhifələr 99-104

  Səfərov H.M., Seyfullayev F.S., Abiyev Y.T.

 21. AZƏRBAYCANDA BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ HİSSƏSİNİN PYRUS L. CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN ONTOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 105--107

  Abbasova S.A., İsgəndər E.O., Nəcəfova C.N.

 22. AZƏRBAYCANIN CƏNUB BÖLGƏSINDƏ YERLƏŞƏN ÇAY SULARINDA BIOGEN ELEMENTLƏRIN TƏDQİQİ

  Səhifələr 108-111

  Həsənova G.M., Seyfullayev F.S., Abasova T.S.

 23. BÖYÜK QAFQAZIN ŞƏRQ HİSSƏSİNDƏ RAST GƏLİNƏN GEOFİT BİTKİ NÖVLƏRİNİN QURŞAQLAR ÜZRƏ PAYLANMASI

  Səhifələr 112-115

  Alosmanova V.M., Hüseynova N.B.

 24. ÜZÜMÜN YENİ KLON FORMALARININ SEÇİLMƏSİNİN ƏSAS MEYARLARI

  Səhifələr 116-127

  Səlimov V.S., Qurbanov M.R., Hüseynova A.M.

 25. MÜXTƏLİF ÜSULLARLA SAXLAMA ZAMANI ÜZÜMÜN ÇƏKİ İTİRMƏSİNİN DİNAMİKASI

  Səhifələr 128-132

  Əsədullayev R.A. , Qurbanov M.R., Abasova X.T., Əliyeva G.K.

 26. BUDAQLI DANAYA – DAHAE RACEMOSA (L.) MОENCH BİTKİSİNİN KİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ TİBBİ ƏHƏMİYYƏTİ

  Səhifələr 133-136

  Hüseynov T.H., Məmmədova H.Q., Ərəbzadə A.Ə.

 27. BİTKİ TULLANTILARININ BİOKONVERSİYASINDA YEMƏLİ GÖBƏLƏKLƏRDƏN İSTİFADƏNİN EKO-BİOTEXNOLOJİ ASPEKTLƏRİ

  Səhifələr None

  Hüseynova Ə.Ə., Quliyeva S.Q.

 28. AZƏRBAYCANIN BƏZİ TORPAQ TİPLƏRİNİN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZİ

  Səhifələr 150-154

  Məmmədəva E.M., Səmədova O.A., Manafova A.M., Dənziyeva J.Y.

 29. KÜR ÇAYINDA SULARIN KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA HİDROBİONTLARIN ROLU

  Səhifələr 155-158

  Hüseynov A.T., Safarova E.P.

 30. AZƏRBAYCANIN DƏRMAN BITKILƏRINDƏ QEYDƏ ALINAN GÖBƏLƏKLƏRIN YAYILMASININ COĞRAFI QANUNAUYĞUNLUQLARI

  Səhifələr 159-163

  Hacıyeva N.Ş.

 31. AZƏRBAYCANIN ÜÇÜNCÜ ARKTİK FLORASINA QƏDƏR OLAN BƏZİ RELİKTLƏRİN BİOMORFOLOJİ XARAKTERİSTİKASI

  Səhifələr 164-166

  Qasımova G.C., Hüseynova N.B.

 32. BOZQIR YAYLASINDA GRIMMIA HEDW. CİNSİNİN NÖV MÜXTƏLİFLİYİ

  Səhifələr 167-169

  Qasımov T.P.

 33. ELDAR ŞAMI DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞUNUN TUQAY MEŞƏLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

  Səhifələr 170-174

  Bağırova A.X, Əsədov K.S.

 34. NADİR GEOFİTLƏRİN ƏTRAF MÜHİTİN ƏLVERİŞSİZ TƏSİRLƏRİNƏ ADAPTASİYASI

  Səhifələr 175-178

  Dadaşova L.K., Nəcəfova C.N.

 35. MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA QIZILGÜLLƏRİN SELEKSİYASI TƏCRÜBƏLƏRİ

  Səhifələr 179-188

  İsgəndərov A.T., Qafarova O.O.

 36. SÜTƏNÇAY VADİSİNİN BİTKİLİK TİPLƏRİ VƏ FORMASİYALARI (İRANIN ŞƏRQİ AZƏRBAYCANI)

  Səhifələr 189-195

  Tohid Ebrahimi Gajoti, Fərzəliyev V.S.