MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ HİMALAY SİDRİNİN ANATOMİK VƏ RADİAL ARTIM XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 5-9

  Fərzəliyev V.S.

 2. ÜZÜMÇÜLÜKDƏ “İDEAL SORTUN” AMPELODESKRİPTOR XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ SORTLARIN PERSPEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİNİN YENİ MODELİ

  Səhifələr 10-23

  Səlimov V.S.

 3. AZƏRBAYCAN ŞƏRAİTİNDƏ ADİ ZOĞALIN (CORNUS MAS L.) BƏZİ PERSPEKTİV FORMALARININ BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 24-28

  Məmmədov Ş.Ş., Şıxlinski H.M.

 4. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ TEXNİKİ ÜZÜM SORT VƏ FORMALARININ MORFOMETRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 29-40

  Abasova X.T.

 5. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ YERLİ VƏ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ÜZÜM SORTLARININ PERSPEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 41-48

  Nəcəfova A.B.

 6. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ BƏZİ AZYAYILMIŞ ÜZÜM SORTLARININ TƏSƏRRÜFAT-TEXNOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 49-53

  Nəcəfov C.S.

 7. CƏLİLABAD ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ÜZÜM SORTLARININ MƏHSULDARLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 54-61

  Şükürov A. S.

 8. AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA DEKORATİV QIZILGÜLLƏRİN KOLLEKSİYASI GENOFONDU (1970-2016)

  Səhifələr 62-71

  İskəndərov A.T., Qafarova O.O., Hüseynova A.M., Əliyev R.Ə.

 9. EKOLOJİ AMİLLƏRİN BƏZİ AĞAC VƏ KOL BİTKİLƏRİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFINA TƏSİRİ

  Səhifələr 72-75

  Əliyev E.Y., Quliyeva S.Q.

 10. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ VİTİS AESTİVALİS MİCHX. VƏ VİTİS VULPİNA L. NÖVLƏRİNİN KÖK SİSTEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 76-78

  Mehralıyev A.D., Rəsulov Ə.T.

 11. IRIS RETICULATA NÖVÜNÜN BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 79-84

  Dadaşova L.K., Hüseynova N.B.

 12. HAYIT (VİTEX AGNUS-CASTUS L.) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN ESANSİYEL YAĞLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Səhifələr 85-89

  Yeşim Kara1 , Ceyran Necefova2 , Begüm Parlak1

 13. AZƏRBAYCANDA YAYILMIŞ SORBUS L. CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 90-94

  Quliyeva G.G.

 14. REKREASİYA YÜKÜNÜN VƏLƏS MEŞƏLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ

  Səhifələr 95-101

  Məmmədov T.S., İsmayılov N.İ., İsmayılova P.M., Səfərova E.P.

 15. MEŞƏ TORPAQLARINA İNTENSİV OTARMA TƏSİRLƏRİNİN MONİTORİNQİ

  Səhifələr 102-108

  Hüseynli Ə.Ə., Qarayev S.Q.

 16. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İNTODUKSİYA EDİLMİŞ BƏZİ SÜSƏN (İRIS L.) NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 109-113

  Məmmədova G.T., Zeynalov Y.M.

 17. MİLLİ GENBANKDA SAXLANILAN PAXLALI BİTKİ NÜMUNƏLƏRİNİN CÜCƏRMƏ QABİLİYYƏTİNİN MÜQAYİSƏLİ MONİTORİNQİ

  Səhifələr 114-116

  Məmmədova S.Ə., Nağıyeva C.N., Dənziyeva J.Y.

 18. FISTIQ AĞACLIQLARININ EKOLOJİ-İQTİSADİ YETİŞKƏNLİYİ

  Səhifələr 117-121

  Yəhyayev A.B., Əliyeva N.İ., Əliyeva G.T.

 19. AZƏRBAYCANIN BƏZİ NADİR AĞAC NÖVLƏRİNDƏ OLAN PATOGEN MƏNŞƏLİ MİKROORQANİZMLƏR

  Səhifələr 122-126

  Abasova T.S.

 20. UZUN MÜDDƏT GENBANK ŞƏRAİTİNDƏ SAXLANILAN BUĞDA TOXUMLARINA FİTOHORMONLAR KOMPLEKSİNİN TƏSİRİ

  Səhifələr 127-130

  Nağıyeva C.N., Məmmədova S.Ə., Abiyeva G.K.

 21. REKREASIYANIN TƏSIRINƏ MƏRUZ QALMIŞ PALIDLIQLARDA ALLÜVIAL- ÇƏMƏN-MEŞƏ TORPAQLARININ KIMYƏVI XÜSUSIYYƏTLƏR

  Səhifələr 131-136

  İsmayılov N.İ., Piriyeva F.L., İsmayılova P.M., Seyfullayev F.S.

 22. HİRKAN MİLLİ PARKI VƏ ONA YAXIN ƏRAZİLƏRDƏ BÖYÜRTKƏN NÖVLƏRİNİN YAYILMASI

  Səhifələr 137-141

  Səfərov H. M., Fərzəliyev V.S.

 23. ASPERGİLLUS CİNSİNƏ AİD SAPROTROF NÖVLƏRİN YAYILMA QANUNAUYĞUNLUQLARI VƏ BƏZİ SPESİFİK KULTURAL-MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 142-145

  Əliyev İ.Ə., Suleymanova G.Ç., İbrahimov E.A., Suleymanova D.S., İslamova Z.B.

 24. KİÇİK QAFQAZIN ŞİMALİ-QƏRB HİSSƏSİNİN YABANI ÇƏYİRDƏKLİ BİTKİLƏRİNİN EX SİTU ŞƏRAİTİNDƏ BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 146-153

  Abbasov R.M. , Məsimzadə G.S.

 25. GANODERMA KARST. CİNSİNDƏN OLAN GÖBƏLƏKLƏRİN POLİSAXARİD TƏRKİBİ VƏ FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 154-158

  Nağıyeva S.E., İslamova Z.B.

 26. FİŞER GÜLƏVƏRİ (CENTAUREA FİSCHERİ SCHLECHT.) NÖVÜNÜN KİMYƏVİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 159-162

  Rəsulov F.Ə., Hüseynova A.M.

 27. SAMUR-YALAMA MEŞƏPARKINDAKI ÇƏTİRALTINDA AŞAĞI DOLULUQLU REKRESİYA MEŞƏLƏRİNDƏ TƏBİİ BƏRPAYA TƏSİR EDƏN TƏDBİRLƏRDƏN SONRA TORPAĞIN MİNERALLAŞMASININ EFFEKTİVLİYİ

  Səhifələr 163-170

  İsmayılov N.İ., İsmayılova P.M., Abiyev Y.T.

 28. VİLƏŞÇAYIN MİKROBİOLOJİ VƏ MİKOLOJİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 171-174

  Həsənova G.M. , Hüseynov A.T., Mustafayeva L.F.

 29. TALIŞ AQROİQLİM ZONASINDA SUBTROPİK BİTKİLƏRDƏ FİTOPATOGEN GÖBƏLƏKLƏRİN TAKSONOMİK TƏHLİLİ

  Səhifələr 175-180

  Ağayeva M.A., Səfərova E.P.

 30. DUZLU ŞƏRAİTDƏ ZƏFƏRAN BİTKİSİNİN (CROCUS SATIVUS L.) MƏHSULDARLIĞINA BİOMAKS PREPARATININ TƏSİRİNİN MÜQAYİSƏLİ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 181-184

  Rəsulova S.M., Hüseynova N.B.

 31. BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMALİ ŞƏRQ HİSSƏSİNDƏ YAYILMIŞ PYRUS L. CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 185-189

  Abbasova S.A.

 32. ABŞERONDA YAŞILLAŞDIRMADA İSTİFADƏ OLUNAN BƏZİ İYNƏYARPAQLI BİTKİLƏRİN GENERATİV YOLLA ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 190-193

  Vəliyeva L.İ.

 33. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ QANADMEYVƏ YALANQOZUN (PTEROCARYA PTEROCARPA (MICHX.) KUNTH EX ILYINCK.) ) CÜCƏRTİLƏRİNİN BÖYÜMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 194-199

  Məmmədova K.A., Quliyeva G.G.