MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERONDA QAFQAZ FLORASINDAN OLAN BİTKİLƏRİN EKOGENETİK TƏRKİBİ VƏ İNTRODUKSİYA PERSPEKTİVLİYİ

  Səhifələr 3-6

  Bayramov A.Ə.

 2. ŞAHDAĞ MİLLİ PARKININ PİRQULU DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞU ƏRAZİSİNDƏ Taxus baccata L. NÖVÜNÜN DENDROEKOLOJİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 7-12

  Fərzəliyev V. S.

 3. BƏZİ DEKORATİV EKZOTİK BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYASI VƏ BİOMORFOLOGİYASI

  Səhifələr 13-26

  Bayramov A.Ə., Qasımov Ş.N., İslamova Z.B.

 4. AMEA MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA MİNİATÜR VƏ PATİO QRUPU QIZILGÜLLƏRİN İNTRODUKSİYASI

  Səhifələr 27-34

  İsgəndərov A.T., Qafarova O.O., Hüseynova A.M., Bağırova F.F.

 5. AZƏRBAYCANDA YERLİ ÜZÜM POPULYASİYALARININ POLİMORFİZM XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 35-42

  1Səlimov V.S., 2Qurbanov M.

 6. SAMUR-YALAMA MEŞƏ PARKINDA UZUNSAPLAQ PALID AĞACLIQLARINA REKREASİYANIN TƏSİRİ

  Səhifələr 43-51

  Məmmədov T.S., İsmayılov N.İ., Quniyev Ş.Ə., İsmayılova P.M., Abiyev Y.T

 7. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ALMA (Malus Mill.) NÖVLƏRİNİN ONTOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 52-56

  Ərəbzadə A.Ə., Fərzəliyev V.S.

 8. SEÇİLMİŞ MUTANT VƏ HİBRİD ÜZÜM FORMALARININ SƏCİYYƏVİ AMPELOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏSVİRİ

  Səhifələr 57-61

  Şıxlinski H.M., 1Məmmədova N.X., 1Əhmədova G.Q., 1Hacıyeva A.F., 1Fərhadova S.C., 2Mehralıyev A.D.

 9. ŞƏRQ ÇİNARININ (Platanus orientalis L.) BƏZİ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 62-65

  Abiyev Y.T.

 10. STRES AMİLLƏRİN TOMAT BİTKİSİNDƏ SU REJİMİ VƏ PİQMENT GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

  Səhifələr 66-69

  İbrahimova Z.Ş., Məcidova G.S., Hacıyeva Ş.İ., Hüseynova N.B.

 11. BƏZİ KİŞMİŞ ÜZÜM SORT-POPULYASİYALARININ KLON DƏYİŞKƏNLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ PERSPEKTİV FORMALARIN SEÇİLMƏSİ

  Səhifələr 70-79

  Səlimov V.S., 2Qurbanov M.R., 1Şükürov A.S., Hüseynova A.S., 1Abasova X.T., 1Nəsibov H.N.

 12. YEMİŞ HİBRİDLƏRİNİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ

  Səhifələr 80-84

  Quliyev N.Ə., Şəfiyev İ.B.

 13. POMİDORUN (Lycopericon esculantum Mill.) SORTLAR ARASI HİBRİDLƏRİNDƏ ALTERNARİOZ XƏSTƏLİYİNƏ DAVAMLILIĞIN AŞKARLANMASI

  Səhifələr 85-88

  Hüseynzadə G.Ə., 1Huseynova C. D., 1Məlikova P.N., 2Abasova T.S.

 14. AZƏRBAYCANIN ŞİMALİ-ŞƏRQ MEŞƏ EKOSİSTEMİ TORPAQLARINA REKREASİYANIN TƏSİR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 89-96

  İsmayılov N.İ., Piriyeva F.L., İsmayılova P.M., Səfərova E.P.

 15. TƏRTƏR BTS-DƏ ƏKİLMİŞ ARPA GENOTİPLƏRİNDƏ AQROMORFOLOJİ VƏ BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 97-101

  1Nəsrullayeva M.Y., 1Qasımov Q.Q.,2Quliyeva G.G.

 16. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ NADİR ÜZÜM SORTU – ‘ZALXA’

  Səhifələr 102-106

  Quliyev V.M., Nəcəfov C.S.

 17. AZƏRBAYCAN MƏNŞƏLİ YENİ POLONİKUM BUĞDA (T. polonicum L.) NÜMUNƏLƏRİ

  Səhifələr 107-112

  1Rüstəmov X.N., 2Əliyeva N.İ.

 18. NÖVDAXİLİ VƏ NÖVLƏRARASI PAMBIQ HİBRİDLƏRİNİN MÜQAİSƏLİ ŞƏKİLDƏ VİLTƏ DAVAMLILIĞININ FİTOPATOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 113-116

  Məmmədova N.X., Abduləliyeva G.S., Şəfiyev İ.B.

 19. DAĞINIQ GÜLƏVƏRİ (Centaurea squarrosa Willd.) NÖVÜNÜN KİMYƏVİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 117-120

  1Rəsulov F.Ə., 2Mustafayeva L.F.

 20. ŞƏKİ RAYONU BAŞ ŞABALID SAHƏSİNDƏ XÜSUSİ MÜHAFİZƏ EDİLƏN TƏBİƏT ƏRAZİSİNİN BİOMÜXTƏLİFLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 121-125

  1Məmmədov Ş.Ş., 2Şükürlü Y.H., 3Qarayev S.Q.

 21. QUBA DAĞ MASSİVİNİN AĞAC-KOL BTKİLƏRİ

  Səhifələr 126-131

  Yəhyayev A.B., Qurbanov E.M., Əliyeva N.İ

 22. POMİDORUN (İRMA X YABANI FORMA) F1 HİBRİDİNİN VƏ VALİDEYN FORMALARIN QURAQLIQ VƏ DUZLULUQ STRESİNƏ DAVAMLILIĞININ TƏDQİQİ

  Səhifələr 132-135

  1Məcidova G.S., 1Mikayılova R.T., 1Hüseynzadə G.A., 1Mansurova M.D., 2Zeynalov Y.M.

 23. BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMALİ-ŞƏRQ HİSSƏSİNDƏKİ MEŞƏLƏRDƏ GEDƏN TƏBİİ BƏRPA PROSESİNİN GEDİŞİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 136-144

  1Məhərrəmova C.M., 1Qocayeva T.N., 1Ramazanova G.B., 2Quliyeva G.G.

 24. ARMUD DƏMGİLİNİN (Venturia pirina Aderh.) RESPUBLİKANIN MÜXTƏLİF RAYONLARINDA ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 145-148

  Babayeva N.S., Şixlinski H.M., Nəcəfova C.N.

 25. ŞİRVAN DÜZÜNÜN EFEMERLİ – YOVŞANLIQ FİTOSENOZU

  Səhifələr 149-152

  Baxşiyev V.S., İsgəndər E.O.

 26. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İNƏK NOXUDU (Vigna unguıculata L.) GENOTİPLƏRİNİN GÖBƏLƏK XƏSTƏLİKLƏRİNƏ DAVAMLILIĞI

  Səhifələr 153-156

  Məmmədova A.D., Abasova T.S

 27. YERLİ VƏ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ AT PAXLASI KOLLEKSİYA NÜMUNƏLƏRİNİN TOXUMLARINDA PROTEIN VƏ LİZİNİN MİQDARI

  Səhifələr 157-159

  Rəfiyev E.B., Əsədova A.İ., Quliyeva S.Q.

 28. MƏRCİMƏK GENOTİPLƏRİNDƏ BİR SIRA BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 160-163

  Məmmədova Ş.E., Şıxlinski H.M., Əliyev Ç.S.

 29. YUMŞAQ BUĞDA NÜMUNƏLƏRİNƏ MƏXSUS DƏNLƏRDƏ ZÜLAL, LİZİN VƏ TRİPTOFANIN TƏYİNİ

  Səhifələr 168-171

  Kərimova F.Ə., Məsimzadə G.S.

 30. Allium L. CİNSİNİN NÖVLƏRARASI HİBRİDLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN TOXUM ALINMANIN MÜVƏFFƏQİYYƏT DƏRƏCƏSİ

  Səhifələr 172-176

  Həsənov S.R., Quliyeva S.Q.

 31. Lathyrus CİNSİNƏ AİD NÖVMÜXTƏLİFLİKLƏRİNİN TOPLANILMASI VƏ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 177-180

  Əsədova A.İ., Rəfiyev E.B., Qafarova R.A., Məmmədova G.T.

 32. UZUN MÜDDƏT GENBANK ŞƏRAITINDƏ SAXLANILAN BƏRK BUĞDA TOXUMLARINA α-NAFTILSIRKƏ TURŞUSUNUN (α-NUK)TƏSİRİ

  Səhifələr 181-184

  Nağıyeva C.N., Məmmədova S.Ə., Səfərova E.P.

 33. ABŞERON YARIMADASI HİDROFİTLƏRİNİN BİOEKOLOGİYASI

  Səhifələr 185-189

  Hüseynova A.D., Əfəndiyeva Ş.M., Əliyeva S.A., Nəcəfova C.N.

 34. NADİR GEOFİT BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYA ŞƏRAİTİNDƏ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 190-195

  Dadaşova L.K., Hüseynova N.B.

 35. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ƏKİLMİŞ VƏ GENBANKDAN ALINMIŞ QARĞIDALI GENOTİPLƏRİNDƏ BƏZİ BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 164-167

  İsgəndərova R.H., Qasımov Q.Q., Əliyev E.Y.

 36. AZƏRBAYCAN FLORASININ Medicago L. (Fabaceae Lindl.) CİNSİNİN TAKSONOMİK TƏDQİQİ

  Səhifələr 196-202

  Güvəndiyev V. M., Vəliyeva L.İ.