MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. BÖYÜK ALİM, QAYĞIKEŞ İNSAN VƏ UNUDULMAZ MÜƏLLİM

  Səhifələr 5-8

  akademik İ.M.Hüseynova

 2. HİPERTERMİYA ZAMANI BUĞDA BİTKİSİNDƏ MEMBRANLARIN SORTSPESİFİK TERMOSTABİLLİYİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 9-14

  Zülfüqarova S.T., Ömərova S.A., Rüstəmova S.M., Hüseynova İ.M.

 3. QURAQLIĞIN AMARANTHUS CRUENTUS L. YARPAQLARINDA NAD-MALAT DEHİDROGENAZANIN KATALİZ ETDİYİ REAKSİYALARIN KİNETİK PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 16-23

  Babayev H.Q.

 4. TOBAMOVİRUSLARLA YOLUXMUŞ TOMAT (SOLANUM LYCOPERSİCUM L.) BİTKİSİNDƏ QURU BİOKÜTLƏNİN, NİSBİ SU TUTUMUNUN, QLİSİN-BETAİNİN VƏ HİDROGEN-PEROKSİDİN MİQDARI

  Səhifələr 24-31

  Mirzəyeva S.T., Sultanova N.F. *, Əliyeva D.R., Hüseynova İ.M.

 5. SORGHUM BICOLOR YARPAQLARINDA NADP-MALAT DEHIDROGENAZA FERMENTİNİN ONTOGENEZDƏ DƏYİŞMƏ DİNAMIKASININ TƏDQİQİ

  Səhifələr 32-35

  Mustafayeva Ü.C., Quliyev N.M.

 6. AZƏRBAYCANIN YERLİ BUĞDA GENOTİPİNDƏN DREB GENİNİN AYRILMASI VƏ MOLEKULYAR XARAKTERİZƏ OLUNMASI

  Səhifələr 36-41

  Abdullayeva G.R., Rüstəmova S.M., Hüseynova İ.M.

 7. HYLOTELEPHİUM CAUCASİCUM NÖVÜNDƏ FOSFOENOLPİRUVAT KARBOKSİLAZA VƏ NAD-MALATDEHİDROGENAZA FERMENTLƏRİNİN AKTİVLİKLƏRİNİN VƏ BƏZİ KİNETİK PARAMETRLƏRİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 42-46

  Orucova T.Y., Bayramov Ş.M

 8. FİTOPLAZMA İLƏ YOLUXMUŞ ÜZÜM YARPAQLARINDA HİDROGEN PEROKSİDİN VƏ BƏZİ ANTİOKSİDANT METABOLİTLƏRİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 47-51

  Mədətli A.M1., Hüseynova S.Ə., Məmmədova R.M., Əliyeva D.R.

 9. MƏHSULDARLIĞINA VƏ QURAQLIĞA DAVAMLILIĞINA GÖRƏ FƏRQLƏNƏN YUMŞAQ BUĞDA GENOTİPLƏRININ CÜCƏRTİLƏRININ İNKİŞAFINA DUZUN TƏSİRİ

  Səhifələr 52-56

  Qasımova F.İ., Tağıyeva K.R., Xanışova M.Ə., Əzizov İ.V.

 10. AZƏRBAYCANDA İYNƏYARPAQLILARIN YAŞILLAŞDIRMADA İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ

  Səhifələr 57-63

  Fərzəliyev V.S., Seyfullayev F.S., Abiyev Y.T. , Qurbanov M.R.

 11. QAFQAZ SUKKULENTLƏRİ VƏ ONLARIN BOTANİKİ-COĞRAFİ ƏLAQƏSİ

  Səhifələr 64-67

  Bayramov A.Ə.

 12. EX SİTU ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ NADİR BİTKİLƏRİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFI

  Səhifələr 68-72

  İsgəndər E.O., Məsimzadə G.S., Bağırova G.H

 13. ABŞERONDA ÖRTÜLÜ ŞƏRAİTDƏ CACTACEAE JUSS. FƏSİLƏSİNİN BƏZİ NÖVLƏRİNİN FENOLOGİYASI

  Səhifələr 73-82

  Təhməzova D.N., Qasımov Ş.N.

 14. MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA DEKORATİV QIZILGÜLLƏRİN İNTRODUKSİYASINA DAİR 10 İLLİK TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİ (2009-2018)

  Səhifələr 83-90

  İskəndərov A.T., Qafarova O.O., Hüseynova A.M., Bağırova F.F., Əliyev R.Ə.

 15. AZƏRBAYCANIN BƏZİ OT BİTKİLƏRİNİN ABŞERONA İNTRODUKSİYASI VƏ ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 84-94

  Zeynalov Y.M.

 16. ABŞERONA İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ CERATONIA SILIGUA L. BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF DİNAMİKASI

  Səhifələr 95-99

  Səfərova E.P.

 17. AZƏRBAYCAN DENDROFLORASININ BƏZİ TURQAY RELİKTLƏRİNİN YUVENİL MƏRHƏLƏDƏ BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF DİNAMİKASI

  Səhifələr 100-104

  Qarayev S. Q.

 18. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ LİAN BİTKİLƏRİN TAKSONOMİK TƏRKİBİ VƏ BOTANİKİ-COĞRAFİ RAYONLARI

  Səhifələr 105-110

  Mehralıyev A.D.,İbrahimov A.Ə.

 19. AZƏRBAYCANDA MƏTBƏX KÖKÜNÜN (DAUCUS CAROTA L.) SAXLANMASI ZAMANI ALINMIŞ ANALİZ NƏTİCƏLƏRİNİN RİYAZİ-STATİSTİK METODLAR ƏSASINDA OPTİMAL VARİANTIN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 111-113

  Əliyev Ç.S.,*Quliyev N.Ə., Hüseynova N.B., Ərəbzadə A.Ə., Məmmədova G.T.

 20. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ QIZILI AKASİYA (LABURNUM ANAGİROİDES MEDİK.) NÖVÜNÜN İLKİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ

  Səhifələr 114-117

  Əliyev E.Y.

 21. ABŞERONDA ALBALI NÖVLƏRİNİN BOY VƏ İNKİŞAFININ BİOMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ

  Səhifələr 118-121

  Nəcəfova C.N.

 22. BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ HİSSƏSİNDƏ YAYILMIŞ PYRUS L. NÖVLƏRİ CÜCƏRTİLƏRİNİN MORFOLOGİYASI

  Səhifələr 122-127

  Abbasova S.A.

 23. KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ HİSSƏSİNİN (DAŞKƏSƏN RAYONU ƏRAZİSİNDƏ) BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN NÖV MÜXTƏLİFLİYİ

  Səhifələr 128-131

  Verdiyeva F.B., Əliyeva N.İ.

 24. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ AZYAYILAN SÜFRƏ ÜZÜM SORTU – KƏHRABA

  Səhifələr 132-136

  Nəcəfov C.S.

 25. NAXÇIVAN GÖYCƏSİ SORTUNUN TƏDQİQİNƏ DAİR

  Səhifələr 137-143

  Quliyev V.M.

 26. BƏZİ YERLİ KİŞMİŞİ ÜZÜM KLON FORMALARININ MORFOMETRİK VƏ MƏHSULDARLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 144-153

  Səlimov V.S., Hüseynova A.S., Nəsibov H.N.

 27. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ ÜZÜM SORTLARININ MƏHSULDARLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN İNKİŞAFININ AQROBİOLOJİ VƏ AQROTEXNİKİ PARAMETRLƏRİ

  Səhifələr 154-160

  Əliyeva M.Z., Nəcəfova A.B.

 28. BƏZİ YERLİ VƏ İNTRODUSENT ÜZÜM SORTLARININ MÜXTƏLIF GÖZCÜK YÜKÜ FONUNDA MƏHSULDARLIQ VƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ

  Səhifələr 161-169

  Şükürov A.S., Hüseynov M.Ə., Abasova X.T.

 29. HİRKAN FLORASINDA BƏZİ DƏRMAN ƏHƏMİYYƏTLİ BİTKİLƏRİN XAMMAL EHTİYATININ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 170-173

  Məmmədova Z.Ə., Məmmədova V.V.

 30. ZAQATALA VƏ BALAKƏN ƏRAZİSİNDƏKİ BƏZİ BİTKİ NÖVLƏRİNİN DENDROXRONOLOGİYASININ VƏ RADİAL ARTIMININ TƏDQİQ

  Səhifələr 174-180

  Bağırova S.B.

 31. ŞİRVAN ÇƏMƏNLƏRİNİN QURULUŞU VƏ NÖV TƏRKİBİ

  Səhifələr 181-185

  Qasımzadə T.E.

 32. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ ZİRİNC NÖVLƏRİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFI

  Səhifələr 186-189

  Salahova E.X.

 33. MURDARÇAYARPAQ ÇAYTİKANININ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 190-193

  Sadıqova K.Ə.

 34. ABŞERONA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ LİANLARIN ZƏRƏRLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

  Səhifələr 194-197

  Qəhrəmanov Ş. Ş.

 35. BƏZİ DOQQUZDON NÖVLƏRİNİN VEGETATİV ÜSULLA ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 198-200

  Seyidli A. S.

 36. MAGNOLİA GRANDİFLORA L. NÖVÜNÜN TOXUMLA ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 201-203

  Şıxəliyeva P.S.

 37. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ADİ LAVANDANIN (LAVANDULA OFFİCINALIS CHAIX.) BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ, İNTRODUKSİYASI VƏ LANDŞAFT MEMARLIĞINDA TƏTBİQİ

  Səhifələr 204-207

  Mustafayeva Z.T.

 38. MANGİFERA İNDİCA L. NÖVÜNÜN BƏZİ FORMALARININ ABŞERONDA İNTRODUKSİYASI VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 208-213

  Hüseynova A.İ.

 39. BƏZİ EFİRYAĞLI BİTKİLƏRİN ABŞERONDA İNTRODUKSİYASI VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 214-217

  Məmmədova İ.O., Niftalıyeva T.Ş.

 40. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ FEIJOA SELLOWIANA BERG.-İN BOTANİKİ TƏSVİRİ VƏ ÇOXALDILMA ÜSULLARI

  Səhifələr 218-221

  Bağırlı A.P.

 41. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ XINANIN (LAWSONIA INERMIS L.) BOTANİKİ TƏSVİRİ VƏ ÇOXALDILMA ÜSULLARI

  Səhifələr 222-225

  Sadıqov T.M., Atayeva H.M., Qafarova M.Ə.

 42. BƏZİ MİKROMİSETLƏRDƏ PEROKSİDAZA AKTİVLİYİNƏ QİDALI MÜHİTİN TƏSİRİ

  Səhifələr 226-231

  İsayeva V.K., Qasımova S.Y., Babayeva İ.X., Əliyeva L.A.

 43. KİTABXANA BİNALARINDA FORMALAŞAN MİKOBİOTANIN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI

  Səhifələr 232-235

  Əhmədova İ.C., Hüseynova Ə.Ə., Əliyev İ.Ə.

 44. MÜXTƏLİF ARPA GENOTİPLƏRİNDƏ GENETİK MÜXTƏLİFLİYİN AQROMORFOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏR ƏSASINDA TƏYİNİ

  Səhifələr 236-242

  Nəsrullayeva M.Y., Hüseynova I.M.

 45. QURAQLIQ VƏ DUZ STRESİNİN QARĞIDALI YARPAQLARINDA FOTOSİNTEZ PİQMENTLƏRİNİN VƏ BƏZİ OSMOLİTLƏRİN MİQDARINA TƏSİRİ

  Səhifələr 249-253

  Alıyeva N.F., Abdıyev V.B., İsmayılova-Abduyeva S.M.

 46. ABŞERON YARIMADASINDA YAYILAN XAŞXAŞÇİÇƏKLİLƏR (PAPAVERACEAE JUSS.) FƏSİLƏSİNƏ AİD OLAN NÖVLƏRDƏ ÇİÇƏYİN VƏ MEYVƏNİN POLİMORFİZMİ

  Səhifələr 254-258

  Əliyeva S.A., Əfəndiyeva Ş.M., Hüseynova A.D.

 47. AĞ SİBİR ŞAMI BİTKİSİNDƏN (ABIES SIBIRICA LEDEB.) ALINAN EFİR YAĞININ BİOAKTİV KOMPONENTLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİNIN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 243-248

  Nəbiyeva N.D., Məmmədov C.Ş., İsmayılov İ.T., Cəfərova R.Ə., İsmayılova G.E., Fərzəliyeva A.H.

 48. BÖYÜK QAFQAZIN (AZƏRBAYCAN) ŞİMALl-ŞƏRQ HİSSƏSİNDƏ YAYILAN NADİR VƏ NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN BİTKİLIRİN BOTANİKİ TƏSVİRİ, TAKSONOMİYASI VƏ MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİ

  Səhifələr 259-263

  Məmmədova K.A

 49. AZƏRBAYCAN MEŞƏLƏRİ, ONLARIN BİOMÜXTƏLİFLİYİNİN QORUNMASI VƏ BƏRPASI MƏSƏLƏLƏRİ

  Səhifələr 264-268

  Yəhyayev A.B., Qurbanov E.M., Cəfərova E.E.

 50. LƏNKƏRAN BÖLGƏSİNDƏ BECƏRİLƏN ÇAY BİTKİSİNİN (CAMELLİA SİNENSİS (L.) KUNTZE) QURAQLIĞA QARŞI DAVAMLILIĞI

  Səhifələr 269-272

  Şahverdiyev M.A.

 51. TULİPA L. VƏ İRİS L. CİNSİNƏ AİD NADİR NÖVLƏRİN İLLİK İNKİŞAF DİNAMİKASI

  Səhifələr 273-277

  Dadaşova L.K.

 52. SAMUR-YALAMA MEŞƏ-PARKI MEŞƏLƏRİNDƏ REKREASİYA YÜKÜNÜN TƏSİRİ ALTINDA TORPAĞIN SIXLIĞININ DƏYİŞMƏSİ

  Səhifələr 278-284

  İsmayılov N.İ., Əliyeva G.C., İsmayılova P.M., İsayeva H.E.

 53. AZƏRBAYCANIN BÖYÜK QAFQAZ MEŞƏLƏRİNDƏ NADİR VƏ NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN NÖVLƏRİN MÜSAİR VƏZİYYƏTİNİN MONİTORİNQİ

  Səhifələr 285-290

  Hüseynli Ə.Ə., Abbasov A.C.