MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERONDA BƏZİ NADİR OT BİTKİLƏRİNİN FENOLOGİYASI

  Səhifələr 3-8

  Ərəbzadə A.Ə., Hüseynova N.B., Zeynalov Y.M.

 2. COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ VASİTƏSİLƏ SAMUR-YALAMA MİLLİ PARKININ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 9-16

  Abiyev Y.T., Ağaquluyev İ.M.,1Fərzəliyev V.S.

 3. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA YAYILAN ARMUD (PYRUS) NÖVLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

  Səhifələr 17-21

  Qənbərov D.Ş., Babayeva S.R., Quliyeva S.Q.

 4. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ MEŞƏ EKOSİSTEMİNDƏ YAYILAN NАDİR VƏ NƏSLİ KƏSİLMƏK TƏHLÜKƏSİNDƏ ОLАN AĞAC VƏ KOLLAR

  Səhifələr 22-35

  İbrahimov Ə.M., Seyidova H.S.

 5. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA KOX ŞAMININ - PİNUS KOCHİANA KLOTZSCH EX K.KOCH BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 36-40

  Talıbov T.H., Quliyeva G.F.

 6. DUZ (NACL) STRESİNİN QARĞIDALI (ZEA MAYS L.) BİTKİSİNİN İNKİŞAFINA VƏ XLOROPLAST SUBHÜCEYRƏ FRAKSİYASINDA FOTOSİNTETİK PİQMENTLƏRİN MİQDARINA TƏSİRİ

  Səhifələr 41-46

  Əliyeva N.X.

 7. KİŞMİŞİ ÜZÜM SORT VƏ KLONLARINDA ÇİÇƏKLƏRİN TÖKÜLMƏ DƏRƏCƏSİNƏ GÜBRƏLƏRİN TƏSİRİ

  Səhifələr 47-53

  Hüseynova A.S.

 8. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MEYVƏ BİTKİLƏRİNİN GENOFOND TƏRKİBİ

  Səhifələr 54-60

  Quliyev V.M.

 9. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ABORİGEN SÜFRƏ ÜZÜM SORTU – XƏZANİ

  Səhifələr 61-66

  Nəcəfov C.S.

 10. AZƏRBAYCANIN TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ İNNOVATİV MODEL ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 67-73

  Səlimov V.S., Hüseynov M.Ə., Şükürov A.S.

 11. BAKI ŞƏHƏRİNİN MUZEY BİNALARINDA FORMALAŞAN MİKOKOMPLEKSİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI VƏ NÖVLƏRARASI ASSOSİATİV ƏLAQƏLƏRİ (AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İNCƏSƏNƏT MUZEYİ NÜMUNƏSİNDƏ)

  Səhifələr 74-78

  Əliyev İ.Ə

 12. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ PERSPEKTİVLİ QIZILGÜLLƏRİN BECƏRİLMƏ TƏCRÜBƏLƏRİ

  Səhifələr 79-85

  İsgəndərov A.T., Qafarova O.O., Hüseynova A.M., Bağırova F.F., Əliyev R.Ə.

 13. DƏYƏRLİ TƏDQİQATÇI, GÖZƏL İNSAN, QAYĞIKEŞ RƏHBƏR

  Səhifələr 86-87

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərlərinin Redaksiya Heyəti