MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERONDA RHAMNUS ALATERNUS L. NÖVÜNÜN YUVENİL BİTKİLƏRİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFI

  Səhifələr 2-8

  Əliyev E.Y., Səfərova E.P, Məmmədova Z.İ.

 2. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ TURQAY RELİKTLƏRİNİN KÖK SİSTEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 9-14

  Qarayev S.Q., Hüseynli Ə.Ə.

 3. FLORİBUNDA BAĞ QRUPUNDAN QIZILGÜLLƏRİNİN YARADILMASI VƏ İNKİŞAF TARİXİ

  Səhifələr 15-23

  Qafarova O.O.

 4. BƏZİ LİAN BİTKİLƏRİN KÖK SİSTEMİNİN VƏ FENOLOGİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 24-27

  Mehralıyev A.D., İbrahimov A.Ə.

 5. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DARIDAĞ FLORASINDA YAYILMIŞ DALAMAZKİMİLƏR (LAMIACEAE LINDL.) FƏSİLƏSİNİN TAKSONOMİK TƏRKİBİ

  Səhifələr 28-31

  Гейдарова А.Р.

 6. CIRSIUM ECHIN NÖVÜNÜN FİTOKİMYƏVİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 32-34

  Rəsulov F.Ə., Mustafayeva İ.A.

 7. ŞƏMKİRÇAY HÖVZƏSİNİN HİDROKİMYƏVİ VƏ HİDROLOJİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 35-39

  Hüseynov A.T., Həsənova G.M., Əmirova R.Ə., Feyzullayeva Ş.Ə.

 8. BƏZİ KİŞMİŞİ ÜZÜM KLON FORMALARININ VEGETATİV NƏSLİNDƏ MƏHSULDARLIQ, KEYFİYYƏT VƏ İRİGİLƏLİK ƏLAMƏTİNİN SOMATİK İRSİLİYİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 40-48

  Hüseynova A.S., Səfərli Xanlarzadə F.H., Səlimov V.S., Şükürov A.S.

 9. BƏZİ YERLİ VƏ YENİ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ TEXNİKİ ÜZÜMLƏRDƏN HAZIRLANMIŞ ŞƏRAB NÜMUNƏLƏRİNİN ENOLOJİ PARAMETRLƏRİ

  Səhifələr 49-55

  Hüseynov M.Ə., Şükürova V.N., Hüseynzadə N.Y., Cəfərquliyev E.H., Hüseynova T.Q.

 10. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ AZYAYILMIŞ QOÇ ÜZÜMÜ VƏ NAXÇIVAN QIZIL ÜZÜMÜ SORTLARININ AMPELOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 56-62

  Quliyev V.M., Nəcəfov C.S.

 11. AZƏRBAYCANIN TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ İNNOVATİV MODEL ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 63-68

  Səlimov V.S., Hüseynov M.Ə.

 12. BÖYÜK QAFQAZIN FISTIQ MEŞƏLƏRİNDƏ MEŞƏBƏRPA QIRINTILARININ KEÇİRİLMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 69-74

  Yəhyayev A.B., Qurbanov E.M.

 13. BÖYÜK MƏKTƏBİN DAVAMÇISI, YÜKSƏK İNSANİ KEYFİYYƏTLƏRƏ MALİK OLAN ALİM

  Səhifələr 75-76

  YUBİLEYLƏR