MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Haqqında

“AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri”jurnalı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 15 may 2007-ci il tarixində mətbu nəşrlərinin reyestrinə (№ 2237) daxil edilmişdir. Jurnalın Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (ISSN 2222-7849) vardır. Dövrü nəşr www.proceedingscbg.az vebsaytı vasitəsilə  onlayn məqalə qəbul edir.

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri” jurnalı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı tərəfindən dərc  edlən açıq girişli, resenziya olunan jurnaldır.

Jurnal ildə 1 dəfə çap olunur. 

Çap ödənişsizdir. 

İSTİQAMƏTLƏR

Bu jurnal  biologiya və aqrar elmlər sahəsinin müxtəlif aspektlərinə aid, o cümlədən ümumi botanika, ekologiya, genetika, molekulyar biologiya, fiziologiya, ağac, kol, çiçək, ot bitkilərinin introduksiyası, iqlimləşdirilməsi, coğrafiyası, dendrologiyası, toxumşunaslığı, fenologiyası, morfologiyası, repreduksiyası, böyümə və inkişafı kimi məsələlərə dair məqalələri özündə əks etdirir.

 

Məzmun cədvəli

 1. MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ YENİ QIZILGÜL SORTLARI

  Səhifələr 3-11

  İsgəndərov A.T., Qafarova O.O., Hüseynova A.M., Bağırova F.F., Əliyev R.Ə.

 2. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ALMA (MALUS MİLL.) NÖVLƏRİNİN KÖK SİSTEMİ

  Səhifələr 12-15

  Ərəbzadə A.Ə., Mustafayeva L.F., Seyidəliyeva M.M.

 3. ABŞERONA İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ BƏZİ ZİRİNC NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 16-20

  Əliyev E.Y., Səfərova E.P., Məmmədova Z.İ.

 4. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ LİAN NÖVLƏRİNİN İLK CÜCƏRTİLƏRİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF DİNAMİKASININ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 21-26

  Mehralıyev A.D., Hüseynova N.B.

 5. JUNUPERUS DELTOIDES R.P.ADAMS (DELTAVARI ARDIC) NÖVÜNÜN AZƏRBAYCANDA NÖV STATUSU

  Səhifələr 27-33

  Fərzəliyev V.S., Qurbanov M.R., Əliyeva N.İ.

 6. NADİR TULIPA L. NÖVLƏRİNİN SENOPOPULYASİYALARININ ONTOGENETİK STRUKTURU

  Səhifələr 34-40

  Dadaşova L.K.

 7. BƏZİ TURQAY RELİKTLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ÇOXALDILMASI

  Səhifələr 41-44

  Qarayev S.Q., İslamova Z.B., Hüseyinli Ə.Ə*.

 8. BƏZİ TEXNİKİ ÜZÜM POPULYASİYASINDAKI TƏNƏKLƏRİN ENOKARPOLOJİ VƏ ENOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCILƏRƏ GÖRƏ KLON DƏYİŞKƏNLİYİNİN TƏYİNİ, QİYMƏTLİ FORMALARIN SEÇİLMƏSİ

  Səhifələr 45-54

  Səlimov V.S., Hüseynov M.Ə., Hüseynova A.S.,Şükürova V.N., Hüseynova T.Q., Cəfərquliyev E.H., Musayeva E.V., Şükürov A.S.

 9. AZƏRBAYCANDA İSTEHSAL OLUNAN ORQANİK ŞƏRABLARIN KEYFİYYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 55-62

  Hüseynov M.Ə.

 10. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BECƏRİLƏN BƏZİ TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

  Səhifələr 63-66

  Аbаsоvа Х.Т., Əsədullayev R.А.

 11. AZƏRBAYCAN ŞƏRAİTİNDƏ İKİİLLİK TƏRƏVƏZ BİTKİLƏRİNİN TOXUMLUQLARININ KÖÇÜRÜLMƏYƏN ÜSULLA YETİŞDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 67-70

  Quliyev Ş.B.

 12. BAŞ SOĞAN BİTKİSİNİN MƏHSULDARLIĞININ FORMALAŞMASINDA BƏZİ TEXNOLOJİ VƏ BİOLOJİ ASPEKTLƏR

  Səhifələr 71-74

  Əliyeva Z.A.

 13. ƏKİNDƏ BİTKİ SIXLIĞINDAN ASILI OLARAQ KARTOF SORTLARINDA FOTOSİNTEZ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DƏYİŞMƏ DİNAMİKASI

  Səhifələr 75-80

  Abbasov R.Ə., Ağayev F.N., Şabandayev D.Z.

 14. ÖLKƏ ƏHALİSİNİN KARTOFA OLAN TƏLƏBATININ ÖDƏNİLMƏSİ ÜÇÜN YÜKSƏK MƏHSULDAR VƏ KEYFİYYƏTLİ YENİ KARTOF SORTLARININ YARADILMASI VƏ İSTEHSALININ ARTIRILMASI

  Səhifələr 81-87

  Təmrazov T.H., Nəsibova M. Ş., Abbasov A.Ə.

 15. YERƏYATIQ GÜLƏVƏRİ (CENTAUREA ADPRESSA LEDEB.) NÖVÜNÜN KİMYƏVİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 88-90

  Rəsulov F.Ə., Mustafayeva İ. Ə.

 16. MİLLİ BİTKİ BOY MADDƏLƏRİ BAZASININ YARADILMASININ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ HƏLLİ YOLLARI

  Səhifələr 91-94

  Məmmədov C.Ş., Nəbiyev F.Ə., Qənbərova F.D., Əliyeva G.Ə., Sultanova C.F., Hüseynova N.E., Zamanova G.U., Şaxtaxtinskaya Z.İ.

 17. ŞƏRQ TUYASI (THUJA ORIENTALIS L) BİTKİSİNDƏN ALINAN EFİR YAĞININ QAZ MAYE XROMATOQRAFİYASI ÜSULU İLƏ BİOAKTİV KOMPONENTLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 95-100

  Abbasov V.M., Məmmədov C.Ş., Nəbiyeva N.D., Cəfərova R.Ə., İsmayılova G.E., İsmayılov İ.T.

 18. YAŞAYIŞ BİNALARINDA YAYILAN ASPERGİLLUS CİNSİNİN NÖV MÜXTƏLİFLİYİ VƏ EKOLO-BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 101-104

  Əliyev İ.Ə., İbrahimov E.A*.