MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Haqqında

“AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri”jurnalı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 15 may 2007-ci il tarixində mətbu nəşrlərinin reyestrinə (№ 2237) daxil edilmişdir. Jurnalın Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (ISSN 2222-7849) vardır. Dövrü nəşr www.proceedingscbg.az vebsaytı vasitəsilə  onlayn məqalə qəbul edir.

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri” jurnalı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı tərəfindən dərc  edlən açıq girişli, resenziya olunan jurnaldır.

Jurnal ildə 1 dəfə çap olunur. 

Çap ödənişsizdir. 

İSTİQAMƏTLƏR

Bu jurnal  biologiya və aqrar elmlər sahəsinin müxtəlif aspektlərinə aid, o cümlədən ümumi botanika, ekologiya, genetika, molekulyar biologiya, fiziologiya, ağac, kol, çiçək, ot bitkilərinin introduksiyası, iqlimləşdirilməsi, coğrafiyası, dendrologiyası, toxumşunaslığı, fenologiyası, morfologiyası, repreduksiyası, böyümə və inkişafı kimi məsələlərə dair məqalələri özündə əks etdirir.

 

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERONDA RHAMNUS ALATERNUS L. NÖVÜNÜN YUVENİL BİTKİLƏRİNİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFI

  Səhifələr 2-8

  Əliyev E.Y., Səfərova E.P, Məmmədova Z.İ.

 2. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ TURQAY RELİKTLƏRİNİN KÖK SİSTEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 9-14

  Qarayev S.Q., Hüseynli Ə.Ə.

 3. FLORİBUNDA BAĞ QRUPUNDAN QIZILGÜLLƏRİNİN YARADILMASI VƏ İNKİŞAF TARİXİ

  Səhifələr 15-23

  Qafarova O.O.

 4. BƏZİ LİAN BİTKİLƏRİN KÖK SİSTEMİNİN VƏ FENOLOGİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ

  Səhifələr 24-27

  Mehralıyev A.D., İbrahimov A.Ə.

 5. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DARIDAĞ FLORASINDA YAYILMIŞ DALAMAZKİMİLƏR (LAMIACEAE LINDL.) FƏSİLƏSİNİN TAKSONOMİK TƏRKİBİ

  Səhifələr 28-31

  Гейдарова А.Р.

 6. CIRSIUM ECHIN NÖVÜNÜN FİTOKİMYƏVİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 32-34

  Rəsulov F.Ə., Mustafayeva İ.A.

 7. ŞƏMKİRÇAY HÖVZƏSİNİN HİDROKİMYƏVİ VƏ HİDROLOJİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 35-39

  Hüseynov A.T., Həsənova G.M., Əmirova R.Ə., Feyzullayeva Ş.Ə.

 8. BƏZİ KİŞMİŞİ ÜZÜM KLON FORMALARININ VEGETATİV NƏSLİNDƏ MƏHSULDARLIQ, KEYFİYYƏT VƏ İRİGİLƏLİK ƏLAMƏTİNİN SOMATİK İRSİLİYİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 40-48

  Hüseynova A.S., Səfərli Xanlarzadə F.H., Səlimov V.S., Şükürov A.S.

 9. BƏZİ YERLİ VƏ YENİ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ TEXNİKİ ÜZÜMLƏRDƏN HAZIRLANMIŞ ŞƏRAB NÜMUNƏLƏRİNİN ENOLOJİ PARAMETRLƏRİ

  Səhifələr 49-55

  Hüseynov M.Ə., Şükürova V.N., Hüseynzadə N.Y., Cəfərquliyev E.H., Hüseynova T.Q.

 10. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ AZYAYILMIŞ QOÇ ÜZÜMÜ VƏ NAXÇIVAN QIZIL ÜZÜMÜ SORTLARININ AMPELOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 56-62

  Quliyev V.M., Nəcəfov C.S.

 11. AZƏRBAYCANIN TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ İNNOVATİV MODEL ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 63-68

  Səlimov V.S., Hüseynov M.Ə.

 12. BÖYÜK QAFQAZIN FISTIQ MEŞƏLƏRİNDƏ MEŞƏBƏRPA QIRINTILARININ KEÇİRİLMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 69-74

  Yəhyayev A.B., Qurbanov E.M.

 13. BÖYÜK MƏKTƏBİN DAVAMÇISI, YÜKSƏK İNSANİ KEYFİYYƏTLƏRƏ MALİK OLAN ALİM

  Səhifələr 75-76

  YUBİLEYLƏR