MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Haqqında

“AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri”jurnalı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 15 may 2007-ci il tarixində mətbu nəşrlərinin reyestrinə (№ 2237) daxil edilmişdir. Jurnalın Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (ISSN 2222-7849) vardır. Dövrü nəşr www.proceedingscbg.az vebsaytı vasitəsilə  onlayn məqalə qəbul edir.

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri” jurnalı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı tərəfindən dərc  edlən açıq girişli, resenziya olunan jurnaldır.

Jurnal ildə 1 dəfə çap olunur. 

Çap ödənişsizdir. 

İSTİQAMƏTLƏR

Bu jurnal  biologiya və aqrar elmlər sahəsinin müxtəlif aspektlərinə aid, o cümlədən ümumi botanika, ekologiya, genetika, molekulyar biologiya, fiziologiya, ağac, kol, çiçək, ot bitkilərinin introduksiyası, iqlimləşdirilməsi, coğrafiyası, dendrologiyası, toxumşunaslığı, fenologiyası, morfologiyası, repreduksiyası, böyümə və inkişafı kimi məsələlərə dair məqalələri özündə əks etdirir.

 

Məzmun cədvəli

 1. ABŞERONDA BƏZİ NADİR OT BİTKİLƏRİNİN FENOLOGİYASI

  Səhifələr 3-8

  Ərəbzadə A.Ə., Hüseynova N.B., Zeynalov Y.M.

 2. COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ VASİTƏSİLƏ SAMUR-YALAMA MİLLİ PARKININ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 9-16

  Abiyev Y.T., Ağaquluyev İ.M.,1Fərzəliyev V.S.

 3. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA YAYILAN ARMUD (PYRUS) NÖVLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

  Səhifələr 17-21

  Qənbərov D.Ş., Babayeva S.R., Quliyeva S.Q.

 4. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ MEŞƏ EKOSİSTEMİNDƏ YAYILAN NАDİR VƏ NƏSLİ KƏSİLMƏK TƏHLÜKƏSİNDƏ ОLАN AĞAC VƏ KOLLAR

  Səhifələr 22-35

  İbrahimov Ə.M., Seyidova H.S.

 5. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA KOX ŞAMININ - PİNUS KOCHİANA KLOTZSCH EX K.KOCH BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Səhifələr 36-40

  Talıbov T.H., Quliyeva G.F.

 6. DUZ (NACL) STRESİNİN QARĞIDALI (ZEA MAYS L.) BİTKİSİNİN İNKİŞAFINA VƏ XLOROPLAST SUBHÜCEYRƏ FRAKSİYASINDA FOTOSİNTETİK PİQMENTLƏRİN MİQDARINA TƏSİRİ

  Səhifələr 41-46

  Əliyeva N.X.

 7. KİŞMİŞİ ÜZÜM SORT VƏ KLONLARINDA ÇİÇƏKLƏRİN TÖKÜLMƏ DƏRƏCƏSİNƏ GÜBRƏLƏRİN TƏSİRİ

  Səhifələr 47-53

  Hüseynova A.S.

 8. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MEYVƏ BİTKİLƏRİNİN GENOFOND TƏRKİBİ

  Səhifələr 54-60

  Quliyev V.M.

 9. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ABORİGEN SÜFRƏ ÜZÜM SORTU – XƏZANİ

  Səhifələr 61-66

  Nəcəfov C.S.

 10. AZƏRBAYCANIN TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ İNNOVATİV MODEL ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Səhifələr 67-73

  Səlimov V.S., Hüseynov M.Ə., Şükürov A.S.

 11. BAKI ŞƏHƏRİNİN MUZEY BİNALARINDA FORMALAŞAN MİKOKOMPLEKSİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI VƏ NÖVLƏRARASI ASSOSİATİV ƏLAQƏLƏRİ (AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İNCƏSƏNƏT MUZEYİ NÜMUNƏSİNDƏ)

  Səhifələr 74-78

  Əliyev İ.Ə

 12. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ PERSPEKTİVLİ QIZILGÜLLƏRİN BECƏRİLMƏ TƏCRÜBƏLƏRİ

  Səhifələr 79-85

  İsgəndərov A.T., Qafarova O.O., Hüseynova A.M., Bağırova F.F., Əliyev R.Ə.

 13. DƏYƏRLİ TƏDQİQATÇI, GÖZƏL İNSAN, QAYĞIKEŞ RƏHBƏR

  Səhifələr 86-87

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərlərinin Redaksiya Heyəti