MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Haqqında

“AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri”jurnalı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 15 may 2007-ci il tarixində mətbu nəşrlərinin reyestrinə (№ 2237) daxil edilmişdir. Jurnalın Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (ISSN 2222-7849) vardır. Dövrü nəşr www.proceedingscbg.az vebsaytı vasitəsilə  onlayn məqalə qəbul edir.

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri” jurnalı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı tərəfindən dərc  edlən açıq girişli, resenziya olunan jurnaldır.

Jurnal ildə 1 dəfə çap olunur. 

Çap ödənişsizdir. 

İSTİQAMƏTLƏR

Bu jurnal  biologiya və aqrar elmlər sahəsinin müxtəlif aspektlərinə aid, o cümlədən ümumi botanika, ekologiya, genetika, molekulyar biologiya, fiziologiya, ağac, kol, çiçək, ot bitkilərinin introduksiyası, iqlimləşdirilməsi, coğrafiyası, dendrologiyası, toxumşunaslığı, fenologiyası, morfologiyası, repreduksiyası, böyümə və inkişafı kimi məsələlərə dair məqalələri özündə əks etdirir.

 

Məzmun cədvəli

 1. BÖYÜK ALİM, QAYĞIKEŞ İNSAN VƏ UNUDULMAZ MÜƏLLİM

  Səhifələr 5-8

  akademik İ.M.Hüseynova

 2. HİPERTERMİYA ZAMANI BUĞDA BİTKİSİNDƏ MEMBRANLARIN SORTSPESİFİK TERMOSTABİLLİYİNİN TƏDQİQİ

  Səhifələr 9-14

  Zülfüqarova S.T., Ömərova S.A., Rüstəmova S.M., Hüseynova İ.M.

 3. QURAQLIĞIN AMARANTHUS CRUENTUS L. YARPAQLARINDA NAD-MALAT DEHİDROGENAZANIN KATALİZ ETDİYİ REAKSİYALARIN KİNETİK PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ

  Səhifələr 16-23

  Babayev H.Q.

 4. TOBAMOVİRUSLARLA YOLUXMUŞ TOMAT (SOLANUM LYCOPERSİCUM L.) BİTKİSİNDƏ QURU BİOKÜTLƏNİN, NİSBİ SU TUTUMUNUN, QLİSİN-BETAİNİN VƏ HİDROGEN-PEROKSİDİN MİQDARI

  Səhifələr 24-31

  Mirzəyeva S.T., Sultanova N.F. *, Əliyeva D.R., Hüseynova İ.M.

 5. SORGHUM BICOLOR YARPAQLARINDA NADP-MALAT DEHIDROGENAZA FERMENTİNİN ONTOGENEZDƏ DƏYİŞMƏ DİNAMIKASININ TƏDQİQİ

  Səhifələr 32-35

  Mustafayeva Ü.C., Quliyev N.M.