PROCEEDINGS OF CENTRAL BOTANICAL GARDEN

Scientific Journal

ISSN 2222-7849

.

Latest edition

 1. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ BİTKİLƏRİN STRUKTUR QURULUŞU VƏ ONLARIN ƏKİLİB BECƏRİLMƏSİNİN EKOLOJİ ƏSASLARI

  Pages 3-23

  A.A.BAYRAMOV

 2. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ DOVŞANALMASI NÖVLƏRİNİN İNTRODUKSİYASI TƏCRÜBƏLƏRİ

  Pages 24-36

  U.M.AĞAMİROV

 3. BAKI NƏBATAT BAĞINDA ARALIQ DƏNİZİ MƏNŞƏLİ AĞAC VƏ KOLLARIN İNTRODUKSİYASININ YEKUNU (50 İLDƏ)

  Pages 37-48

  T.A.MEHDİYEV

 4. QARAĞACYARPAQ AFLATUNİYANIN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İNTRODUKSİYASI

  Pages 49-58

  K.M.QULİYEV

 5. İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ŞAM NÖVLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFI

  Pages 59-72

  M.İ.AĞAMİROVA

 6. AKADEMİYA ŞƏHƏRCİYİ YAŞILLIĞININ ƏSAS BƏZƏK BİTKİLƏRİ VƏ BURADA YAŞAYAN QUŞLAR (İLK MƏLUMAT)

  Pages 73-81

  N.B.BABAYEV,Q.T.MUSTAFAYEV

 7. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХВОИ ИНТОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ КИПАРИСА В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА

  Pages 82-87

  Х.Б.ГАСАНОВА

 8. НЕКОТОРЫЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАРХАТЦЕВ ОТМЕЧЕННЫХ НА АПШЕРОНЕ

  Pages 88-96

  Р.И.БАБАЕВ

 9. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ŞTERENBERGİYA VƏ NÖVLƏRİNİN İNTRODUKSİYASI

  Pages 97-113

  O.V.İBADLI

 10. HƏNA (LAWSONİA İNERMİS L.) BİTKİSİNİN TOXUMLA ÇOXALMA BİOLOGİYASI

  Pages 114-130

  C.D.MİRZƏLİYEV

 11. ORTA ASİYA YEMİŞAN NÖVLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BOY VƏ İNKİŞAFI

  Pages 131-142

  Y.M.ZEYNALOV

 12. MƏRDƏKAN DENDROPARKININ QƏŞƏNG ÇİÇƏKLƏYƏN KOLLARI VƏ ABŞERONUN SAĞLAMLIQ OCAQLARININ YAŞILLAŞDIRILMASINDA ONLARDAN İSTİFADƏ EDİLMƏ İMKANLARI

  Pages 143-151

  Ə.M.MƏSİYEV

 13. ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОАУКСИНА НА КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ ПИОНА НА РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ

  Pages 152-155

  А.М.САДЫХОВ