PROCEEDINGS OF CENTRAL BOTANICAL GARDEN

Scientific Journal

ISSN 2222-7849

.

Latest edition

 1. MUĞLA ƏRAZİSİNİN ENDEMİK GEOFİT BİTKİ NÖVLƏRİ

  Pages 21-37

  OMER VAROL,UZEYİR AGAMIROV,RAMAZAN MAMMADOV,ERGUN KAYA

 2. ABŞERONDA BECƏRİLƏN PERU YERGİLƏSİNİN MORFOLOJİ VƏ ANATOMİK QURULUŞUNUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Pages 38-47

  A.A.BAYRAMOV

 3. AZƏRBAYCAN MEA MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞI TORPAQLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ DİAQNOSTİKASI

  Pages 48-66

  M.P.BABAYEV,V.H.HASANOV,O.V.IBADLI,CH.S.GALANDAROV,R.H.ASLANOVA,N.B.HUSEYNOVA,SH.M.ALİYEVA,A.M.HUSEYNOVA

 4. ROSA FOETİDA HERRM. VƏ ROSA BİCOLOR JAGG. QIZILGÜL NÖVLƏRİNİN MƏNŞƏYİ İLƏ BAĞLI TƏNQİDİ QEYDLƏR

  Pages 67-82

  A.T.ISGHANDAROV

 5. ŞAMAXI, AĞSU VƏ QOBUSTAN RAYONLARININ ƏRAZİSİNDƏ YAYILMIŞ BƏZİ GEOFİT BİTKİ NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

  Pages 83-91

  O.O.IBADLI,V.M.ALOSMANOVA

 6. AZƏRBAYCAN FLORASINDAN ADİ HEYVA NÖVÜNÜN (CUDONİA OBLONGA MİLL.) ABŞERONDA BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Pages 92-98

  C.D.MIRZALIYEV

 7. BİTKİ TULLANTILARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN KOMPLEKS METODU

  Pages 99-112

  F.H.KAHRAMANOVA,SH.N.GASIMOV,P.Z.MURADOV

 8. AZƏRBAYCANIN NADİR DAĞLALƏSİ VƏ SÜSƏN NÖVLƏRİNİN TƏBİİ FİTOSENOZLARDA ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ QORUNMASININ PERSPEKTİVLİYİ

  Pages 113-121

  L.K.DADASHOVA,O.V.IBADLI

 9. AZƏRBAYCAN FLORASINDAN SÖYÜDYARPAQ ARMUDUN (PYRUS SALICIFOLIA PALL.) ABŞERONDA BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Pages 122-127

  C.D.MIRZALIYEV

 10. ADİ MƏRSİNİN (MYRTUS COMMUNIS L.) BECƏRİLMƏ TƏCRÜBƏSİ VƏ FAYDALI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Pages 128-133

  SAFAROVA E.P.,ZEYNALOVA S.A.

 11. ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ İRQA (AMELANCHIER MEDIK.) NÖVLƏRİNİN BOTANİKİ XARAKTERİSTİKASI

  Pages 134-148

  J.N.NAJAFOVA

 12. TEXNOGEN-ÇİRKLƏNMƏ ŞƏRAİTİNDƏ YAŞIL GÖYRÜŞÜN ÇİÇƏKLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Pages 149-155

  R.A.HASANOVA

 13. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ AĞCAQAYIN NÖVLƏRİNİN ÇİÇƏKLƏMƏ VƏ MEYVƏVERMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  Pages 156-160

  E.Y.ALIYEV

 14. ŞAMAXI ELMİ-DAYAQ MƏNTƏQƏSİNDƏ TERRASLARDA YENİ BADAM ÇEŞİDLƏRİNİN BECƏRİLMƏSİ

  Pages 161-169

  O.V.IBADLI,SH.Q.HUSEYNOV,N.B.HUSEYNOVA

 15. ABŞERONA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BƏZİ NÖVLƏRİN TOXUMLA ÇOXALDILMASI ÜSULLARI

  Pages 170-181

  V.S.FARZALIYEV

 16. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ LİAN NÖVLƏRİNİN BECƏRİLMƏSİ VƏ İSTİFADƏ QAYDALARI

  Pages 182-192

  A.D.MEHRALIYEV

 17. EROZİYAYA UĞRAMIŞ DAĞ YAMACLARINDA QOZMEYVƏLİLƏRİN TƏTBİQİ VƏ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

  Pages 193-198

  SH.G.HUSEYNOV,E.P.SAFAROVA,Z.B.ISLAMOVA

 18. ABŞERONDA YAPON ƏZGİLİNİN MÖVSUM RİTMİNİN İNKİŞAFI

  Pages 199-205

  G.I.RZAYEVA