PROCEEDINGS OF CENTRAL BOTANICAL GARDEN

Scientific Journal

ISSN 2222-7849

.

Latest edition

 1. SEED PRODUCTİVİTY AND SPONTANEOUS REPRODUCTİON OF GEOPHYTES İN ABSHERON CONDİTİON

  Pages 3-16

  O.V.İBADLI

 2. BİOECOLOGİCAL FEAUTURES AND CULTİVATİONOF SOME NEW ORNAMENTAL PLANTS İN ABSHERON CONDİTİONS

  Pages 17-28

  A.BAYRAMOV, SH.GASİMOV, Z.İSLAMOV

 3. TAXONOMIC COMPOSITION OF THE LANKARAN-LERIK REGION GEOPHYTES

  Pages 29-45

  R.A.Salimov, O.V.Ibadli

 4. OLD SYCAMORE MONUMENTS OF AZERBAIJAN

  Pages 53-60

  Sh. Huseynov, O.V. IBADLI, N.B. Huseynov, Z.B. ISLAMOVA

 5. TÜRKĠYE FLORASINDA (SOF DAĞI ) YAYILIġ GÖSTEREN ENDEMĠK BĠTKĠLER VE YENĠ IUCN TEHLĠKE KATEGORĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

  Pages 61-74

  E.Isgender, E.Özüslu, M.Özaslan, O.Ibadlı

 6. AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA BƏRPA EDĠLMİŞ ÇİÇƏK BİTKİLƏRİNİN İLKİN NƏTİCƏLƏRİ

  Pages 75-83

  A. T. Ġsgəndərov, V.Ə.Məlikova, A.M.Hüseynova, R.Ə.Əliyev

 7. KARLİK QIZILGÜLLƏR VƏ ONLARIN ÇOXALDILMASI

  Pages 84-90

  A.T.Ġsgəndərov

 8. BOYAQ ZƏFƏRANININ (Carthamus tinctorius L.) AZƏRBAYCANDA BECƏRĠLMƏ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ VƏ ĠQTĠSADĠ SƏMƏRƏLĠLĠYĠ

  Pages 91-102

  C.D. Mirzəliyev

 9. INVESTIGATION ON THE ROOT PROLIFERATION OF SOME PISTACHIO (PISTACIA L.) ROOTSTOCKS (TURKEY)

  Pages 104-123

  GÖKÇEK Ö.,* ZEYNALOV Y., YAYLA F.,* ÇETĠNKAYA H.,* ĠBADLI O., KASIMOV ġ., HÜSEYNOVA N.

 10. THE SPECIES OF ROSA L. WERE INTRODUCTION IN GAZIANTEP UNIVERSITY BOTANIC GARDEN

  Pages 124-129

  Zeynalov Y.,* Özaslan M.,* Yayla F.,* Gökçek Ö.,* , Fırat S.,* Ġbadlı O., Kasımov ġ.

 11. ADI MƏRSININ (MYRTUS COMMUNIS L.) ABġERON ġƏRAITINDƏ KÖK SISTEMININ INKIġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ

  Pages 130-133

  SƏFƏROVA E.P.

 12. ABġERON ġƏRAĠTĠNDƏ QIZILAĞACYARPAQ IRQADAN (AMELANCHIER ALNIFOLIA NUTT.) CALAQALTI KIMI ISTIFADƏ ETMƏK ÜÇÜN SINAQ TƏCRÜBƏLƏRI

  Pages 134-137

  C.N.NƏCƏFOVA

 13. Kağız ağacının (Broussonetia papyrifera) Mərdəkan dendrarisində introduksiyası

  Pages 138-146

  T.S.Məmmədov, Z.H. Abbasova

 14. ŞAMAXI, QUSAR VƏ ABŞERON RAYONLARINDA BƏZİ SÜSƏN VƏ DAĞLALƏSİ NÖVLƏRƏNƏN İNTRODUKSİYASI

  Pages 147-153

  L.K.Dadaşova

 15. AZƏRBAYCANDA EROZIYAYA QARŞI TERRASLAŞDIRMA VƏ ONUN TARİXİNƏ DAİR

  Pages 154-160

  Ş.Q.HÜSEYNOV, Ə.Ş.HÜSEYNOV

 16. AZƏRBAYCAN FLORASINDAN OLAN AĞCAQAYIN NÖVLƏRİNİN (ACER L.) ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ KÖK SİSTEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

  Pages 161-166

  E.Y.ƏLİYEV

 17. ABŞERON ŞƏRAITINDƏ INTRODUKSIYA EDILMIŞ PALID NÖVLƏRİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏRİ

  Pages 167-174

  S.Q. Qarayev

 18. TÜRKİYE FLORASINDA BULUNAN BAZI QUERCUS L. TÜRLERİNİN YERALTI VE YERÜSTÜ KISIMLARININ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Pages 175-191

  E.Isgender, Y.Zeynalov, F.N.Incik, F.Yayla, Ş.Gasımov, V.Farzaliyev

 19. TÜRKİYE FLORASINDA BULUNAN BAZI QUERCUS L. TÜRLERİNİN TOHUM VE ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BĠR ARAŞTIRMA

  Pages 192-205

  F.N.Incik, Ş.Gasımov.

 20. GERMINATION AND GROWING FEATURES OF PINUS SSP. SPECIES INTRODUCED IN GAZIANTEP UNIVERSITY BOTANIC GARDEN

  Pages 206-221

  ZEYNALOV Y., ĠSKENDER E., FIRAT S., ĠNCĠK F. N., YAYLA F, FARZALĠYEV V.

 21. Etnobotany Caracteristics and The Local Names of Some Plants Which Had Been Grown in Turkey Flora (Sof Mountain-Gaziantep)

  Pages 222-247

  E.Isgender, E.Özüslu, M.Özaslan, Ş.Gasımov., Y.Zeynalov

 22. BIOECOLOGICAL FEATURES OF SPECIES AND KIND OF PISTACIA THAT IS SPREAD OF DISTINC GAZIANTEP

  Pages 248-257

  Zeynalov Y., İskenderov E. , Özaslan M., Yayla F. , Gökcek Ö. , Farzaliyev V.

 23. THE SPECIES OF ROSA L. WERE INTRODUCTION IN GAZIANTEP UNIVERSITY BOTANIC GARDEN

  Pages 258-275

  Yayla, F., Zeynalov Y. , Farzaliyev V., Iskender E., Safarova E.,

 24. Первичная агротехника выращивания и методы размножения лиан в условиях Абшерона

  Pages 276-285

  A.D.Mehralıyev

 25. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ QURAQLIĞA DAVAMLI BƏZİ YABANI OT BİTKİLƏRİNĠN BECƏRİLMƏSİ

  Pages 286-302

  X.Q.Kərimli